KX.06.09
Đình Quang
Văn học
KX.06.08
Hoàng Đình Phu
KX.06.06
Nguyễn Văn Lợi
Ngôn ngữ
KX.06.05
Nguyễn Văn Huy, Phan Hữu Dật
Văn hoá, Văn hoá dân tộc
KX.06.01
Hồ Tôn Trinh
Văn hoá, Phát triển xã hội, Quan hệ văn hoá - phát triển
KX.04.16
Trần Trọng Hựu
Pháp luật, Chính sách xã hội
KX.04.15
Nguyễn Thiện Nhân
Chính sách xã hội, Xã hội học, Chuẩn mực xã hội
KX.04.14
KX.04.13
Đặng Nghiêm Vạn
Tôn giáo, Chính sách tôn giáo
KX.04.12
Phan Xuân Biên
Chính sách dân tộc, Dân tộc, Người Hoa, Người Khơme
KX.06.09
Đình Quang
Văn học
KX.06.08
Hoàng Đình Phu
KX.06.06
Nguyễn Văn Lợi
Ngôn ngữ
KX.06.05
Nguyễn Văn Huy, Phan Hữu Dật
Văn hoá, Văn hoá dân tộc
KX.06.01
Hồ Tôn Trinh
Văn hoá, Phát triển xã hội, Quan hệ văn hoá - phát triển
KX.04.16
Trần Trọng Hựu
Pháp luật, Chính sách xã hội
KX.04.15
Nguyễn Thiện Nhân
Chính sách xã hội, Xã hội học, Chuẩn mực xã hội
KX.04.14
KX.04.13
Đặng Nghiêm Vạn
Tôn giáo, Chính sách tôn giáo
KX.04.12
Phan Xuân Biên
Chính sách dân tộc, Dân tộc, Người Hoa, Người Khơme
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam