KX.06.15
Phạm Đức Dương
Văn hoá, Văn hoá dân tộc
KX.06.16
Trần Độ
Văn hoá dân tộc
KX.06.17
Tô Hoài
Văn hoá, Đề cương văn hoá Việt Nam
Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ, Tiếng Việt
KX BĐ.09
Lê Khanh
Khoa giáo, Xã hội học
Lê Cao Đoàn
Hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, Cơ sở hạ tầng kinh tế
Trương Thị Minh Sâm
Con người
KX.06.14
Đặng Cảnh Khanh
Phát triển xã hội
KX.06.12
Nguyễn Hồng Phong
Văn hoá
KX.06.11
Lê Minh
Văn hoá
KX.06.15
Phạm Đức Dương
Văn hoá, Văn hoá dân tộc
KX.06.16
Trần Độ
Văn hoá dân tộc
KX.06.17
Tô Hoài
Văn hoá, Đề cương văn hoá Việt Nam
Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ, Tiếng Việt
KX BĐ.09
Lê Khanh
Khoa giáo, Xã hội học
Lê Cao Đoàn
Hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn, Cơ sở hạ tầng kinh tế
Trương Thị Minh Sâm
Con người
KX.06.14
Đặng Cảnh Khanh
Phát triển xã hội
KX.06.12
Nguyễn Hồng Phong
Văn hoá
KX.06.11
Lê Minh
Văn hoá
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam