Điều tra xã hội học, Điều tra gia đình, Gia đình
KX.07.09
Lê Thi
Phát triển con người, Vai trò gia đình, Gia đình
Nguyễn Danh Sơn
Nông dân, Nông thôn, Nông nghiệp
KX.05.11
Phạm Thành Nghị
Nghiên cứu con người, Quản lý nguồn nhân lực, Nguồn nhân lực
KX.05.07
Phạm Minh Hạc
Nghiên cứu con người, Phát triển con người
KX.05.05
Đặng Quốc Bảo
Nghiên cứu con người, Chỉ số HDI, Phát triển con người
KX.05.01
Hồ Sĩ Quý
Phát triển con người, Phát triển văn hoá, Nguồn nhân lực, Nghiên cứu con người
Võ Quang Trọng
Ẩm thực, Văn học Hán Nôm, Văn học dân gian, Tín ngưỡng lễ hội, Nghệ thuật biểu diễn, Làng nghề, Văn học, Thăng Long Hà Nội, Di sản văn hoá phi vật thể
Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Kính
Văn hoá dân gian, Văn hoá, Sử thi Tây Nguyên
KX.06.13
Chu Khắc Thuật
Văn hoá, Môi trường
Điều tra xã hội học, Điều tra gia đình, Gia đình
KX.07.09
Lê Thi
Phát triển con người, Vai trò gia đình, Gia đình
Nguyễn Danh Sơn
Nông dân, Nông thôn, Nông nghiệp
KX.05.11
Phạm Thành Nghị
Nghiên cứu con người, Quản lý nguồn nhân lực, Nguồn nhân lực
KX.05.07
Phạm Minh Hạc
Nghiên cứu con người, Phát triển con người
KX.05.05
Đặng Quốc Bảo
Nghiên cứu con người, Chỉ số HDI, Phát triển con người
KX.05.01
Hồ Sĩ Quý
Phát triển con người, Phát triển văn hoá, Nguồn nhân lực, Nghiên cứu con người
Võ Quang Trọng
Ẩm thực, Văn học Hán Nôm, Văn học dân gian, Tín ngưỡng lễ hội, Nghệ thuật biểu diễn, Làng nghề, Văn học, Thăng Long Hà Nội, Di sản văn hoá phi vật thể
Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Xuân Kính
Văn hoá dân gian, Văn hoá, Sử thi Tây Nguyên
KX.06.13
Chu Khắc Thuật
Văn hoá, Môi trường
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam