Nguyễn Thắng
Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO
KX.01.03
Chử Văn Lâm
Thành phần kinh tế, Kinh tế tập thể, Sở hữu, Kinh tế chính trị
KHXH.01.01
Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
Chính trị, Chủ nghĩa xã hội
KHCN.07.14
Hà Huy Thành
Phát triển bền vững, Bảo vệ môi trường, Môi trường
Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên
Hội nhập quốc tế, Toàn cầu hoá, Tác động toàn cầu hoá
Lê Cao Đoàn
Chiến lược phát triển kinh tế, Kinh tế
Centre file 92.011.09
Kinh tế, Khu chế xuất
KX.08.01
Chử Văn Lâm
Kinh tế nông thôn, Kinh tế, Nông thôn, Phát triển nông thôn
KX.01.09.01
Lê Cao Đoàn
Kinh tế, Chiến lược phát triển kinh tế
Lê Thi
Chính sách gia đình, Gia đình
Nguyễn Thắng
Hội nhập kinh tế quốc tế, Gia nhập WTO
KX.01.03
Chử Văn Lâm
Thành phần kinh tế, Kinh tế tập thể, Sở hữu, Kinh tế chính trị
KHXH.01.01
Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương
Chính trị, Chủ nghĩa xã hội
KHCN.07.14
Hà Huy Thành
Phát triển bền vững, Bảo vệ môi trường, Môi trường
Đỗ Hoài Nam, Trần Đình Thiên
Hội nhập quốc tế, Toàn cầu hoá, Tác động toàn cầu hoá
Lê Cao Đoàn
Chiến lược phát triển kinh tế, Kinh tế
Centre file 92.011.09
Kinh tế, Khu chế xuất
KX.08.01
Chử Văn Lâm
Kinh tế nông thôn, Kinh tế, Nông thôn, Phát triển nông thôn
KX.01.09.01
Lê Cao Đoàn
Kinh tế, Chiến lược phát triển kinh tế
Lê Thi
Chính sách gia đình, Gia đình
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam