Võ Đại Lược
Hội nhập kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Gia nhập WTO
Lý Toàn Thắng
Biên soạn từ điển, Ngôn ngữ, Từ điển tiếng Việt
Đỗ Quang Hưng
Tôn giáo
Phạm Đức Thành
Hợp tác quốc tế, Liên kết quốc tế, ASEAN
Nguyễn Duy Quý
Hợp tác quốc tế, Quan hệ quốc tế
Đặng Nguyên Anh
Di dân, Kinh tế-xã hội miền núi
Võ Đại Lược
Hội nhập kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Gia nhập WTO
Lý Toàn Thắng
Biên soạn từ điển, Ngôn ngữ, Từ điển tiếng Việt
Đỗ Quang Hưng
Tôn giáo
Phạm Đức Thành
Hợp tác quốc tế, Liên kết quốc tế, ASEAN
Nguyễn Duy Quý
Hợp tác quốc tế, Quan hệ quốc tế
Đặng Nguyên Anh
Di dân, Kinh tế-xã hội miền núi
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam