Ca trù, hát ả đào và văn hóa Thăng Long – Hà Nội

Bộ

Nguyễn Xuân Diện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Thăng Long Hà Nội, Văn hóa phi vật thể

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Diện. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Lịch sử ca trù Thăng Long – Hà Nội.   Phần 2: Nghệ thuật ca trù Thăng Long – Hà Nội. Phần 3: Ca trù và văn hóa Thăng Long – Hà Nội.  

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Diện. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Lịch sử ca trù Thăng Long – Hà Nội.   Phần 2: Nghệ thuật ca trù Thăng Long – Hà Nội. Phần 3: Ca trù và văn hóa Thăng Long – Hà Nội.  

Các tin khác

Ca trù, hát ả đào và văn hóa Thăng Long – Hà Nội

Bộ

Nguyễn Xuân Diện

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Thăng Long Hà Nội, Văn hóa phi vật thể

Nội dung:

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Diện. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Lịch sử ca trù Thăng Long – Hà Nội.   Phần 2: Nghệ thuật ca trù Thăng Long – Hà Nội. Phần 3: Ca trù và văn hóa Thăng Long – Hà Nội.  

       Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Xuân Diện. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần 1: Lịch sử ca trù Thăng Long – Hà Nội.   Phần 2: Nghệ thuật ca trù Thăng Long – Hà Nội. Phần 3: Ca trù và văn hóa Thăng Long – Hà Nội.  

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam