Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc

Bộ

Phạm Quang Hoan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

        Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ”. Dự án tập trung điều tra, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các tộc người ở Tây Bắc, gắn phát triển kinh tế với giải quyết những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Xác định các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. Qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh các tộc người vùng Tây Bắc.

        Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ”. Dự án tập trung điều tra, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các tộc người ở Tây Bắc, gắn phát triển kinh tế với giải quyết những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Xác định các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. Qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh các tộc người vùng Tây Bắc.

Các tin khác

Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc

Bộ

Phạm Quang Hoan

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Dân tộc học

01/01/2007 - 01/01/2010

Dân tộc

Nội dung:

        Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ”. Dự án tập trung điều tra, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các tộc người ở Tây Bắc, gắn phát triển kinh tế với giải quyết những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Xác định các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. Qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh các tộc người vùng Tây Bắc.

        Dự án nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm dự án PGS.TS. Phạm Quang Hoan. Dự án thuộc Dự án tổng thể “Điều tra cơ bản các dân tộc vùng Tây Bắc và Tây Nam Bộ”. Dự án tập trung điều tra, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội các tộc người ở Tây Bắc, gắn phát triển kinh tế với giải quyết những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người, ổn định chính trị - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Xác định các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc. Qua đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh các tộc người vùng Tây Bắc.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam