Phát triển vùng trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Trọng Xuân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản và thể chế phát triển vùng của Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Chương 2: Thực trạng phát triển vùng của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Yêu cầu phát triển trong điều kiện mới đặt ra cho tư duy của Việt Nam về chính sách và giải pháp phát triển vùng giai đoạn 2011-2020.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản và thể chế phát triển vùng của Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Chương 2: Thực trạng phát triển vùng của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Yêu cầu phát triển trong điều kiện mới đặt ra cho tư duy của Việt Nam về chính sách và giải pháp phát triển vùng giai đoạn 2011-2020.

Các tin khác

Phát triển vùng trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Trọng Xuân

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Kinh tế Việt Nam

01/01/2009 - 01/01/2010

Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản và thể chế phát triển vùng của Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Chương 2: Thực trạng phát triển vùng của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Yêu cầu phát triển trong điều kiện mới đặt ra cho tư duy của Việt Nam về chính sách và giải pháp phát triển vùng giai đoạn 2011-2020.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Trọng Xuân. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản và thể chế phát triển vùng của Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Chương 2: Thực trạng phát triển vùng của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Yêu cầu phát triển trong điều kiện mới đặt ra cho tư duy của Việt Nam về chính sách và giải pháp phát triển vùng giai đoạn 2011-2020.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam