Một số vấn đề văn hóa cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Thi Minh Chi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Con người, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Đề tài tập trung làm rõ những vấn đề văn hóa cơ bản và giải pháp văn hóa vì mục tiêu phát triển con người. Xác định các khía cạnh cơ bản của văn hóa. Đánh giá chúng theo tiêu chí phát triển con người giai đoạn 2001-2010. Từ đó rút ra các vấn đề văn hóa cơ bản vì mục tiêu phát triển con người nhằm đề xuất các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Đề tài tập trung làm rõ những vấn đề văn hóa cơ bản và giải pháp văn hóa vì mục tiêu phát triển con người. Xác định các khía cạnh cơ bản của văn hóa. Đánh giá chúng theo tiêu chí phát triển con người giai đoạn 2001-2010. Từ đó rút ra các vấn đề văn hóa cơ bản vì mục tiêu phát triển con người nhằm đề xuất các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2011-2020.

    Nội dung được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Thực trạng đời sống văn hóa, vật chất trong 10 năm qua. Chương 2: Thực trạng đời sống văn hóa tinh thần (giá trị) trong 10 năm qua. Chương 3: Thực trạng đời sống văn hóa xã hội 10 năm qua. Chương 4: Thực trạng đời sống văn hóa biểu xuất (biểu tượng) 10 năm qua.
Các tin khác

Một số vấn đề văn hóa cơ bản trong phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Thi Minh Chi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Con người

01/01/2009 - 01/01/2010

Con người, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Đề tài tập trung làm rõ những vấn đề văn hóa cơ bản và giải pháp văn hóa vì mục tiêu phát triển con người. Xác định các khía cạnh cơ bản của văn hóa. Đánh giá chúng theo tiêu chí phát triển con người giai đoạn 2001-2010. Từ đó rút ra các vấn đề văn hóa cơ bản vì mục tiêu phát triển con người nhằm đề xuất các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Thị Minh Chi. Đề tài tập trung làm rõ những vấn đề văn hóa cơ bản và giải pháp văn hóa vì mục tiêu phát triển con người. Xác định các khía cạnh cơ bản của văn hóa. Đánh giá chúng theo tiêu chí phát triển con người giai đoạn 2001-2010. Từ đó rút ra các vấn đề văn hóa cơ bản vì mục tiêu phát triển con người nhằm đề xuất các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2011-2020.

    Nội dung được trình bày trong 4 chương. Chương 1: Thực trạng đời sống văn hóa, vật chất trong 10 năm qua. Chương 2: Thực trạng đời sống văn hóa tinh thần (giá trị) trong 10 năm qua. Chương 3: Thực trạng đời sống văn hóa xã hội 10 năm qua. Chương 4: Thực trạng đời sống văn hóa biểu xuất (biểu tượng) 10 năm qua.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam