Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến 1990)

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á, Lịch sử

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Đức Thành. Đề tài là tập thứ 5 trong bộ “Lịch sử Đông Nam Á”. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Đông Nam Átrong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1945 – 1975). Phần 2:  Đông Nam Á trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1975 – 1990).

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Đức Thành. Đề tài là tập thứ 5 trong bộ “Lịch sử Đông Nam Á”. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Đông Nam Átrong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1945 – 1975). Phần 2:  Đông Nam Á trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1975 – 1990).

Các tin khác

Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến 1990)

Bộ

Phạm Đức Thành

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á, Lịch sử

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Đức Thành. Đề tài là tập thứ 5 trong bộ “Lịch sử Đông Nam Á”. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Đông Nam Átrong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1945 – 1975). Phần 2:  Đông Nam Á trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1975 – 1990).

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Phạm Đức Thành. Đề tài là tập thứ 5 trong bộ “Lịch sử Đông Nam Á”. Nội dung được trình bày trong 2 phần. Phần 1: Đông Nam Átrong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1945 – 1975). Phần 2:  Đông Nam Á trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước (1975 – 1990).

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam