Văn hoá xã hội và văn hoá tinh thần thời Đại Việt

Bộ

Nguyễn Xuân Kính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Văn hoá xã hội: Gia đình và dòng họ; Làng xã và bản, mường, buôn, plei, phum, srok; Đô thị; Quốc gia. Phần thứ hai: Văn hoá tinh thần: Tư tưởng; Chữ viết; Khoa cử; Khoa học; Phong tục, tập quán; Tín ngưỡng; Tôn giáo; Văn học; Kiến trúc; Điêu khắc; Hội hoạ và trang trí; Âm nhạc; Sân khấu. Phần Thứ ba: Danh nhân văn hoá: Trần Quốc Tuấn; Chu Văn An; Nguyễn Trãi; Lê Thánh Tông; Lê Quý Đôn; Nguyễn Du.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Văn hoá xã hội: Gia đình và dòng họ; Làng xã và bản, mường, buôn, plei, phum, srok; Đô thị; Quốc gia. Phần thứ hai: Văn hoá tinh thần: Tư tưởng; Chữ viết; Khoa cử; Khoa học; Phong tục, tập quán; Tín ngưỡng; Tôn giáo; Văn học; Kiến trúc; Điêu khắc; Hội hoạ và trang trí; Âm nhạc; Sân khấu. Phần Thứ ba: Danh nhân văn hoá: Trần Quốc Tuấn; Chu Văn An; Nguyễn Trãi; Lê Thánh Tông; Lê Quý Đôn; Nguyễn Du.

Các tin khác

Văn hoá xã hội và văn hoá tinh thần thời Đại Việt

Bộ

Nguyễn Xuân Kính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Văn hoá xã hội: Gia đình và dòng họ; Làng xã và bản, mường, buôn, plei, phum, srok; Đô thị; Quốc gia. Phần thứ hai: Văn hoá tinh thần: Tư tưởng; Chữ viết; Khoa cử; Khoa học; Phong tục, tập quán; Tín ngưỡng; Tôn giáo; Văn học; Kiến trúc; Điêu khắc; Hội hoạ và trang trí; Âm nhạc; Sân khấu. Phần Thứ ba: Danh nhân văn hoá: Trần Quốc Tuấn; Chu Văn An; Nguyễn Trãi; Lê Thánh Tông; Lê Quý Đôn; Nguyễn Du.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Văn hoá xã hội: Gia đình và dòng họ; Làng xã và bản, mường, buôn, plei, phum, srok; Đô thị; Quốc gia. Phần thứ hai: Văn hoá tinh thần: Tư tưởng; Chữ viết; Khoa cử; Khoa học; Phong tục, tập quán; Tín ngưỡng; Tôn giáo; Văn học; Kiến trúc; Điêu khắc; Hội hoạ và trang trí; Âm nhạc; Sân khấu. Phần Thứ ba: Danh nhân văn hoá: Trần Quốc Tuấn; Chu Văn An; Nguyễn Trãi; Lê Thánh Tông; Lê Quý Đôn; Nguyễn Du.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam