Văn hoá vật chất thời kỳ Đại Việt

Bộ

Nguyễn Xuân Kính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Giới thuyết các khái niệm và lịch sử nghiên cứu thời kỳ văn hoá truyền thống Đại Việt. Phần thứ hai: Bối cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội, như các triều đại và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; Chế độ ruộng đất và tầng lớp xã hội; Sự mở rộng đất nước về phía Nam; Các thành phần dân tộc; Tình trạng phong kiến cát cứ, nội chiến và các cuộc khởi nghĩa nông dân. Phần Thứ ba: Văn hoá vật chất, gồm các nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, săn bắn; Các nghề thủ công và nghề buôn; Ẩm thực; Trang phục và nhà cửa; Đi lại và vận chuyển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Giới thuyết các khái niệm và lịch sử nghiên cứu thời kỳ văn hoá truyền thống Đại Việt. Phần thứ hai: Bối cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội, như các triều đại và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; Chế độ ruộng đất và tầng lớp xã hội; Sự mở rộng đất nước về phía Nam; Các thành phần dân tộc; Tình trạng phong kiến cát cứ, nội chiến và các cuộc khởi nghĩa nông dân. Phần Thứ ba: Văn hoá vật chất, gồm các nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, săn bắn; Các nghề thủ công và nghề buôn; Ẩm thực; Trang phục và nhà cửa; Đi lại và vận chuyển.

Các tin khác

Văn hoá vật chất thời kỳ Đại Việt

Bộ

Nguyễn Xuân Kính

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Giới thuyết các khái niệm và lịch sử nghiên cứu thời kỳ văn hoá truyền thống Đại Việt. Phần thứ hai: Bối cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội, như các triều đại và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; Chế độ ruộng đất và tầng lớp xã hội; Sự mở rộng đất nước về phía Nam; Các thành phần dân tộc; Tình trạng phong kiến cát cứ, nội chiến và các cuộc khởi nghĩa nông dân. Phần Thứ ba: Văn hoá vật chất, gồm các nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, săn bắn; Các nghề thủ công và nghề buôn; Ẩm thực; Trang phục và nhà cửa; Đi lại và vận chuyển.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Xuân Kính. Đề tài  thuộc bộ Lịch sử văn hoá Việt Nam. Nội dung trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Giới thuyết các khái niệm và lịch sử nghiên cứu thời kỳ văn hoá truyền thống Đại Việt. Phần thứ hai: Bối cảnh lịch sử, kinh tế, xã hội, như các triều đại và các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm; Chế độ ruộng đất và tầng lớp xã hội; Sự mở rộng đất nước về phía Nam; Các thành phần dân tộc; Tình trạng phong kiến cát cứ, nội chiến và các cuộc khởi nghĩa nông dân. Phần Thứ ba: Văn hoá vật chất, gồm các nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, săn bắn; Các nghề thủ công và nghề buôn; Ẩm thực; Trang phục và nhà cửa; Đi lại và vận chuyển.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam