Cẩm nang về Trung Đông

Bộ

CT 09-31-04

Đỗ Đức Hiệp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Trung Đông

Nội dung:

Nhiệm vụ  nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Đỗ Đức Hiệp. Nhiệm vụ  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2001-2010 và triển vọng đến năm 2020” do Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thực hiện. Nhiệm vụ được thực hiện nhằm: giới thiệu tổng quan về khu vực Trung Đông, như đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành, đặc điểm chính trị, đặc điểm kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội và vấn đề môi trường, quan hệ của Trung Đông với những nước và tổ chức trên thế giới và quan hệ với Việt Nam.

Nhiệm vụ  nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Đỗ Đức Hiệp. Nhiệm vụ  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2001-2010 và triển vọng đến năm 2020” do Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thực hiện. Nhiệm vụ được thực hiện nhằm: giới thiệu tổng quan về khu vực Trung Đông, như đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành, đặc điểm chính trị, đặc điểm kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội và vấn đề môi trường, quan hệ của Trung Đông với những nước và tổ chức trên thế giới và quan hệ với Việt Nam.

Cung cấp những thông tin cơ bản về 16 nước (Arập Xêut, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Cata, Côoet, Iran, Irăc, Ixraen, Libăng, Thổ Nhĩ Kỳ, Xiri, Sip, Yêmen, Palextin, Baranh, Ôman, Gioocđani) đã được nêu trong “Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Đông” do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành tháng 9 năm 2008, trong đó bao gồm những vấn đề chính trị, quan hệ quốc tế và quan hệ của các nước này với Việt Nam.
Các tin khác

Cẩm nang về Trung Đông

Bộ

CT 09-31-04

Đỗ Đức Hiệp

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Trung Đông

Nội dung:

Nhiệm vụ  nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Đỗ Đức Hiệp. Nhiệm vụ  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2001-2010 và triển vọng đến năm 2020” do Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thực hiện. Nhiệm vụ được thực hiện nhằm: giới thiệu tổng quan về khu vực Trung Đông, như đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành, đặc điểm chính trị, đặc điểm kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội và vấn đề môi trường, quan hệ của Trung Đông với những nước và tổ chức trên thế giới và quan hệ với Việt Nam.

Nhiệm vụ  nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Đỗ Đức Hiệp. Nhiệm vụ  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2001-2010 và triển vọng đến năm 2020” do Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thực hiện. Nhiệm vụ được thực hiện nhằm: giới thiệu tổng quan về khu vực Trung Đông, như đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành, đặc điểm chính trị, đặc điểm kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội và vấn đề môi trường, quan hệ của Trung Đông với những nước và tổ chức trên thế giới và quan hệ với Việt Nam.

Cung cấp những thông tin cơ bản về 16 nước (Arập Xêut, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Cata, Côoet, Iran, Irăc, Ixraen, Libăng, Thổ Nhĩ Kỳ, Xiri, Sip, Yêmen, Palextin, Baranh, Ôman, Gioocđani) đã được nêu trong “Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Đông” do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành tháng 9 năm 2008, trong đó bao gồm những vấn đề chính trị, quan hệ quốc tế và quan hệ của các nước này với Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam