Xuất bản “Bản tin phục vụ nghiên cứu”

Bộ

Nguyễn Thị Lê

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Khoa học xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Nguyễn Thị Lê. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin chuyên đề, gồm các bài viết nổi bật, mang tính thời sự, chứa đựng nhiều thông tin hữu ích được đăng tải và công bố trên sách, báo và chủ yếu là tạp chí nước ngoài về các vấn đề cấp bách về khoa học xã hội cho các nhà nghiên cứu, người dùng tin là các cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến các tỉnh thành trong cả nước.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Nguyễn Thị Lê. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin chuyên đề, gồm các bài viết nổi bật, mang tính thời sự, chứa đựng nhiều thông tin hữu ích được đăng tải và công bố trên sách, báo và chủ yếu là tạp chí nước ngoài về các vấn đề cấp bách về khoa học xã hội cho các nhà nghiên cứu, người dùng tin là các cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến các tỉnh thành trong cả nước.

Nội dung tập trung chủ yếu vào các chủ đề: Những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển của thế giới ngày nay; Kinh nghiệm cho các nước đang phát triển. Những vấn đề chiến lược phát triển; Các học thuyết chinh trị; Các quan điểm địa – chính trị của các cường quốc. Các vấn đề văn hoá – khoa học – giáo dục. Chiến lược chính sách đối ngoại - Các vấn đề về toàn cầu hoá và khu vực hoá.
Các tin khác

Xuất bản “Bản tin phục vụ nghiên cứu”

Bộ

Nguyễn Thị Lê

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Thông tin Khoa học xã hội

01/01/2009 - 01/01/2010

Khoa học xã hội

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Nguyễn Thị Lê. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin chuyên đề, gồm các bài viết nổi bật, mang tính thời sự, chứa đựng nhiều thông tin hữu ích được đăng tải và công bố trên sách, báo và chủ yếu là tạp chí nước ngoài về các vấn đề cấp bách về khoa học xã hội cho các nhà nghiên cứu, người dùng tin là các cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến các tỉnh thành trong cả nước.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Nguyễn Thị Lê. Đây là nhiệm vụ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học “Thông tin chuyên đề về hoạt động khoa học của Viện Thông tin Khoa học xã hội 2009-2010”, mã số CT09-32. Nhiệm vụ nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin chuyên đề, gồm các bài viết nổi bật, mang tính thời sự, chứa đựng nhiều thông tin hữu ích được đăng tải và công bố trên sách, báo và chủ yếu là tạp chí nước ngoài về các vấn đề cấp bách về khoa học xã hội cho các nhà nghiên cứu, người dùng tin là các cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến các tỉnh thành trong cả nước.

Nội dung tập trung chủ yếu vào các chủ đề: Những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường phát triển của thế giới ngày nay; Kinh nghiệm cho các nước đang phát triển. Những vấn đề chiến lược phát triển; Các học thuyết chinh trị; Các quan điểm địa – chính trị của các cường quốc. Các vấn đề văn hoá – khoa học – giáo dục. Chiến lược chính sách đối ngoại - Các vấn đề về toàn cầu hoá và khu vực hoá.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam