Nhân tố các nước lớn trong quá trình phát triển của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Trần Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2010 - 21/05/2024

Đông Nam Á

Nội dung:

:
Các tin khác

Nhân tố các nước lớn trong quá trình phát triển của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bộ

Trần Khánh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2010 - 21/05/2024

Đông Nam Á

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam