Những vấn đề cơ bản về tâm lý xã hội của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển đất nước 2011-2020

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2010 - 21/05/2024

Tâm lý học

Nội dung:

:
Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về tâm lý xã hội của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển đất nước 2011-2020

Bộ

Vũ Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Tâm lý học

01/01/2010 - 21/05/2024

Tâm lý học

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam