Kết quả nghiên cứu đề tài những vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc nước ta

Bộ

Hà Huy Thành, Phan Sĩ Mẫn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2010 - 21/05/2024

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

:
Các tin khác

Kết quả nghiên cứu đề tài những vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc nước ta

Bộ

Hà Huy Thành, Phan Sĩ Mẫn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2010 - 21/05/2024

Môi trường, Phát triển bền vững

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam