Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp ứng phó

Bộ

Phạm Mạnh Hoà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2010 - 21/05/2024

Nông thôn, Biến đổi khí hậu

Nội dung:

:
Các tin khác

Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp ứng phó

Bộ

Phạm Mạnh Hoà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

01/01/2010 - 21/05/2024

Nông thôn, Biến đổi khí hậu

Nội dung:

:
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam