Giá trị lịch sử văn hóa các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 - 2008 ở Bắc Việt Nam

Bộ

CT09-10-02

Nguyễn Gia Đối

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Di tích, Lịch sử, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Gia Đối. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Gia Đối. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu nhằm: Tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ các phát hiện và nghiên cứu về khảo cổ học thời đại Đá mới ở khu vực Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay. Công bố đầy đủ kết quả nghiên cứu, xây dựng các bản đồ phân bố, đánh giá giá trị và kiến nghị cho công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Phân tích đánh giá, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu so sánh nhằm làm rõ những vấn đề về khảo cổ học thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam và bối cảnh khu vực lân cận góp phần nâng cao một bước nhận thức khoa học về các tiến trình thích ứng, biến đổi văn hóa, khôi phục diện mạo Việt Nam thời tiền sử. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008 ở Bắc Việt Nam. Chương 3: Giá trị lịch sử - văn hóa các di tích thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam.

Các tin khác

Giá trị lịch sử văn hóa các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 - 2008 ở Bắc Việt Nam

Bộ

CT09-10-02

Nguyễn Gia Đối

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Di tích, Lịch sử, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Gia Đối. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Gia Đối. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu nhằm: Tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ các phát hiện và nghiên cứu về khảo cổ học thời đại Đá mới ở khu vực Bắc Việt Nam từ 1998 đến nay. Công bố đầy đủ kết quả nghiên cứu, xây dựng các bản đồ phân bố, đánh giá giá trị và kiến nghị cho công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Phân tích đánh giá, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu, nghiên cứu so sánh nhằm làm rõ những vấn đề về khảo cổ học thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam và bối cảnh khu vực lân cận góp phần nâng cao một bước nhận thức khoa học về các tiến trình thích ứng, biến đổi văn hóa, khôi phục diện mạo Việt Nam thời tiền sử. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008 ở Bắc Việt Nam. Chương 3: Giá trị lịch sử - văn hóa các di tích thời đại Đá mới ở Bắc Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam