Điều tra nông dân Việt Nam

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông dân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đề tài được triển khai nhằm thu thập và hệ thống hoá dữ liệu liên quan tới tình hình đời sống nông thôn, nông nghiệp và nông dân hiện nay. Trên cơ sở các bằng chứng khoa học thu thập được cung cấp những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đề tài được triển khai nhằm thu thập và hệ thống hoá dữ liệu liên quan tới tình hình đời sống nông thôn, nông nghiệp và nông dân hiện nay. Trên cơ sở các bằng chứng khoa học thu thập được cung cấp những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Đề tài đã tập trung nhận diện chân dung nông dân tại bốn tỉnh vùng lúa của Việt Nam là: Hải Dương, Thái Bình, An Giang và Hậu Giang trên cơ sở khảo sát các vấn đề: Đất đai. Tư liệu sản xuất. Lao động và việc làm. Thu nhập, chi tiêu và vay nợ. Làng xã. Gia đình nông thôn. An sinh xã hội. Qua nghiên cứu, đề tài đã phát hiện các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc của nông dân trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội hiện nay; xây dựng được một cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển xã hội nông thôn và giải quyết vấn đề nông dân.       
Các tin khác

Điều tra nông dân Việt Nam

Bộ

Bùi Quang Dũng

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Xã Hội Học

01/01/2009 - 01/01/2010

Nông dân

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đề tài được triển khai nhằm thu thập và hệ thống hoá dữ liệu liên quan tới tình hình đời sống nông thôn, nông nghiệp và nông dân hiện nay. Trên cơ sở các bằng chứng khoa học thu thập được cung cấp những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng. Đề tài được triển khai nhằm thu thập và hệ thống hoá dữ liệu liên quan tới tình hình đời sống nông thôn, nông nghiệp và nông dân hiện nay. Trên cơ sở các bằng chứng khoa học thu thập được cung cấp những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Đề tài đã tập trung nhận diện chân dung nông dân tại bốn tỉnh vùng lúa của Việt Nam là: Hải Dương, Thái Bình, An Giang và Hậu Giang trên cơ sở khảo sát các vấn đề: Đất đai. Tư liệu sản xuất. Lao động và việc làm. Thu nhập, chi tiêu và vay nợ. Làng xã. Gia đình nông thôn. An sinh xã hội. Qua nghiên cứu, đề tài đã phát hiện các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc của nông dân trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội hiện nay; xây dựng được một cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển xã hội nông thôn và giải quyết vấn đề nông dân.       
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam