Đánh giá giá trị lịch sử văn hóa các di tích thời đại Sắt sớm mới phát hiện và nghiên cứu ở Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008

Bộ

Bùi Văn Liêm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Văn hóa, Thời đại Sắt sớm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Liêm. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Liêm. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hoá các phát hiện và nghiên cứu mới về khảo cổ học Thời đại sắt sớm ở Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008. Từ hệ thống tư liệu đầy đủ đến đánh giá lịch sử - văn hoá các thành tựu nghiên cứu khảo cổ học Thời đại sắt sớm, trong đó việc góp phần khôi phục lại nguồn gốc dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam và văn hoá Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự án bảo tồn và trưng bày phát huy giá trị của di tích.

Dựa trên hệ thống tư liệu mới được nghiên cứu này bổ sung thêm những nhận thức để đánh giá, nhận thức về hệ thống tư liệu lịch sử thời đại sắt sớm; nhận thức về diện mạo lịch sử văn hóa Thời đại sắt sớm và đưa ra những nhận thức về lý luận và thực tiễn nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam, đưa ra cơ sở khoa học cho thực tiễn quy hoạch, bảo vệ các di tích nhằm phát huy giá trị của các di tích. Xây dựng bản đồ khảo cổ học thời đại Sắt sớm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch bảo tồn và trưng bày các di tích tại chỗ cũng như xây dựng các bảo tàng trong nhà để phát huy giá trị của di tích.
Các tin khác

Đánh giá giá trị lịch sử văn hóa các di tích thời đại Sắt sớm mới phát hiện và nghiên cứu ở Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008

Bộ

Bùi Văn Liêm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Khảo cổ học, Văn hóa, Thời đại Sắt sớm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Liêm. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Văn Liêm. Đề tài  thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hoá các phát hiện và nghiên cứu mới về khảo cổ học Thời đại sắt sớm ở Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008. Từ hệ thống tư liệu đầy đủ đến đánh giá lịch sử - văn hoá các thành tựu nghiên cứu khảo cổ học Thời đại sắt sớm, trong đó việc góp phần khôi phục lại nguồn gốc dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam và văn hoá Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự án bảo tồn và trưng bày phát huy giá trị của di tích.

Dựa trên hệ thống tư liệu mới được nghiên cứu này bổ sung thêm những nhận thức để đánh giá, nhận thức về hệ thống tư liệu lịch sử thời đại sắt sớm; nhận thức về diện mạo lịch sử văn hóa Thời đại sắt sớm và đưa ra những nhận thức về lý luận và thực tiễn nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam, đưa ra cơ sở khoa học cho thực tiễn quy hoạch, bảo vệ các di tích nhằm phát huy giá trị của các di tích. Xây dựng bản đồ khảo cổ học thời đại Sắt sớm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lịch sử Việt Nam, làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch bảo tồn và trưng bày các di tích tại chỗ cũng như xây dựng các bảo tàng trong nhà để phát huy giá trị của di tích.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam