Đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa các di tích thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam mới phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008

Bộ

CT09-10-03

Nguyễn Giang Hải

01/01/2009 - 01/01/2010

Di tích, Lịch sử, Thời đại Đồng thau, Việt Nam, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Giang Hải. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Giang Hải. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu nhằm: Hệ thống toàn bộ tư liệu khảo cổ thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam 10 năm qua (thông qua những phát hiện, khai quật, nghiên cứu như luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, các bài tạp chí, ấn phẩm… đã công bố liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài). Trên cơ sở tiêu chuẩn khoa học hiện nay, xây dựng một phông dữ kiện để tiện tra cứu trên máy tính về tất cả các di tích, di vật thuộc giai đoạn thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam. Toàn bộ số tư liệu đó sẽ được xử lý trên cùng một góc độ đánh giá công bằng, chính xác về giá trị, chất lượng, tính chất… góp phần vào việc quy hoạch đồng bộ văn hóa – lịch sử để có định hướng phát huy giá trị văn hóa đó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghiên cứu tổng hợp lại các kết quả đã có, nhằm khẳng định giá trị của các di tích, các văn hóa khảo cổ và những đóng góp quan trọng của nó trong quá trình hình thành quốc gia Việt cổ đại; Đưa ra những đánh giá, phân tích về thực trạng kinh tế - xã hội, vị trí của các ngành nghề, vai trò của nông nghiệp cổ đại trong giai đoạn Đồng thau Bắc Việt Nam; Khẳng định những đóng góp mới của đề tài vào việc phục dựng lại lịch sử văn hóa và văn minh Việt Nam; Nhằm đưa các kết quả nghiên cứu này vào quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế và tham gia vào giáo dục, phát triển du lịch hướng về cội nguồn.
Các tin khác

Đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa các di tích thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam mới phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008

Bộ

CT09-10-03

Nguyễn Giang Hải

01/01/2009 - 01/01/2010

Di tích, Lịch sử, Thời đại Đồng thau, Việt Nam, Văn hóa

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Giang Hải. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Giang Hải. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Đề tài nghiên cứu nhằm: Hệ thống toàn bộ tư liệu khảo cổ thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam 10 năm qua (thông qua những phát hiện, khai quật, nghiên cứu như luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, các bài tạp chí, ấn phẩm… đã công bố liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài). Trên cơ sở tiêu chuẩn khoa học hiện nay, xây dựng một phông dữ kiện để tiện tra cứu trên máy tính về tất cả các di tích, di vật thuộc giai đoạn thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam. Toàn bộ số tư liệu đó sẽ được xử lý trên cùng một góc độ đánh giá công bằng, chính xác về giá trị, chất lượng, tính chất… góp phần vào việc quy hoạch đồng bộ văn hóa – lịch sử để có định hướng phát huy giá trị văn hóa đó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghiên cứu tổng hợp lại các kết quả đã có, nhằm khẳng định giá trị của các di tích, các văn hóa khảo cổ và những đóng góp quan trọng của nó trong quá trình hình thành quốc gia Việt cổ đại; Đưa ra những đánh giá, phân tích về thực trạng kinh tế - xã hội, vị trí của các ngành nghề, vai trò của nông nghiệp cổ đại trong giai đoạn Đồng thau Bắc Việt Nam; Khẳng định những đóng góp mới của đề tài vào việc phục dựng lại lịch sử văn hóa và văn minh Việt Nam; Nhằm đưa các kết quả nghiên cứu này vào quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế và tham gia vào giáo dục, phát triển du lịch hướng về cội nguồn.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam