Các thể tài văn học Nôm

Bộ

Nguyễn Thị Lâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Hán Nôm, Văn học Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Lâm. Đề tài đã tập trung nghiên cứu các thể tài văn học trong văn bản Nôm từ nguồn gốc, đặc điểm hình thức đến giá trị và chức năng biểu đạt của chúng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Lâm. Đề tài đã tập trung nghiên cứu các thể tài văn học trong văn bản Nôm từ nguồn gốc, đặc điểm hình thức đến giá trị và chức năng biểu đạt của chúng.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần. Phần thứ nhất: Nghiên cứu về các thể tài. Gồm các nội dung: Các thể tài tiếp nhận từ văn học Hán (Thơ Nôm Đường luật; Các thể phú, văn tế; Các thể hịch, chiếu, biểu, khải, dụ; Câu đối). Các thể tài văn học Nôm Việt Nam (Các thể tục ngữ, thành ngữ, ca dao, dân ca; Các thể văn, truyện Nôm, diễn ca lịch sử, ngâm khúc; Ca trù; Văn dịch, văn xuôi Nôm). Phần thứ hai: Tuyển chọn và giới thiệu văn bản.

Các tin khác

Các thể tài văn học Nôm

Bộ

Nguyễn Thị Lâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Hán Nôm, Văn học Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Lâm. Đề tài đã tập trung nghiên cứu các thể tài văn học trong văn bản Nôm từ nguồn gốc, đặc điểm hình thức đến giá trị và chức năng biểu đạt của chúng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Lâm. Đề tài đã tập trung nghiên cứu các thể tài văn học trong văn bản Nôm từ nguồn gốc, đặc điểm hình thức đến giá trị và chức năng biểu đạt của chúng.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 2 phần. Phần thứ nhất: Nghiên cứu về các thể tài. Gồm các nội dung: Các thể tài tiếp nhận từ văn học Hán (Thơ Nôm Đường luật; Các thể phú, văn tế; Các thể hịch, chiếu, biểu, khải, dụ; Câu đối). Các thể tài văn học Nôm Việt Nam (Các thể tục ngữ, thành ngữ, ca dao, dân ca; Các thể văn, truyện Nôm, diễn ca lịch sử, ngâm khúc; Ca trù; Văn dịch, văn xuôi Nôm). Phần thứ hai: Tuyển chọn và giới thiệu văn bản.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam