Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 10)

Bộ

Ngô Văn Doanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Văn Doanh. Đề tài thuộc Chương trình biên soạn bộ Lịch sử Đông Nam Á, là tập 2 trong bộ sách 6 tập của Chương trình. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần thứ nhất: Các quốc gia cổ đại ở Đông Nam Á – một số vấn đề khoa học. Phần thứ hai: Sự hình thành các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. Phần thứ ba: Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. Phần thứ tư: Vai trò của các quốc gia cổ đại với lịch sử và văn hóa Đông Nam Á.                   
Các tin khác

Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 10)

Bộ

Ngô Văn Doanh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Đông Nam Á

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Ngô Văn Doanh. Đề tài thuộc Chương trình biên soạn bộ Lịch sử Đông Nam Á, là tập 2 trong bộ sách 6 tập của Chương trình. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần. Phần thứ nhất: Các quốc gia cổ đại ở Đông Nam Á – một số vấn đề khoa học. Phần thứ hai: Sự hình thành các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. Phần thứ ba: Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. Phần thứ tư: Vai trò của các quốc gia cổ đại với lịch sử và văn hóa Đông Nam Á.                   
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam