Các kiểu nhân vật trong văn xuôi Việt Nam từ sau 1975

Bộ

Nguyễn Bích Thu, Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn xuôi, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Bích Thu và PGS.TS. Mai Hương. Mục tiêu của đề tài tập trung vào nghiên cứu vấn đề con người và nhân vật trong văn xuôi, làm rõ các yếu tố tác động đến con người cả về mặt tự nhiên và xã hội, những thân phận và cuộc đời con người là đối tượng chính của nghiên cứu để tìm ra những đặc trưng cơ bản nhất của văn học nói chung và văn xuôi nói riêng sau 1975. Đề tài đã lần lượt khảo sát toàn diện và hệ thống về nhân vật trong văn xuôi, từ đó nêu ra những quan niệm sáng tác nghệ thuật trong văn xuôi của các nhà văn cũng như khuynh hướng nhân vật trong bối cảnh văn học chịu sự tác động của quy luật xã hội và văn hoá hiện tại. Có thể nói việc tổng kết, đánh giá kịp thời những thành tựu và cả những khó khăn, phức tạp của văn học đồng thời đúc rút ra những quy luật vận động, phát triển của tiến trình văn học đổi mới thực sự là nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để nhận diện đúng lộ trình phát triển và diện mạo văn học thời kỳ đổi mới.
Các tin khác

Các kiểu nhân vật trong văn xuôi Việt Nam từ sau 1975

Bộ

Nguyễn Bích Thu, Mai Hương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn xuôi, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Bích Thu và PGS.TS. Mai Hương. Mục tiêu của đề tài tập trung vào nghiên cứu vấn đề con người và nhân vật trong văn xuôi, làm rõ các yếu tố tác động đến con người cả về mặt tự nhiên và xã hội, những thân phận và cuộc đời con người là đối tượng chính của nghiên cứu để tìm ra những đặc trưng cơ bản nhất của văn học nói chung và văn xuôi nói riêng sau 1975. Đề tài đã lần lượt khảo sát toàn diện và hệ thống về nhân vật trong văn xuôi, từ đó nêu ra những quan niệm sáng tác nghệ thuật trong văn xuôi của các nhà văn cũng như khuynh hướng nhân vật trong bối cảnh văn học chịu sự tác động của quy luật xã hội và văn hoá hiện tại. Có thể nói việc tổng kết, đánh giá kịp thời những thành tựu và cả những khó khăn, phức tạp của văn học đồng thời đúc rút ra những quy luật vận động, phát triển của tiến trình văn học đổi mới thực sự là nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để nhận diện đúng lộ trình phát triển và diện mạo văn học thời kỳ đổi mới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam