Các giải pháp lớn thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện

Bộ

Lương Đình Hải

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 01/01/2010

Định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Đề tài thuộc Chương trinh nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do Viện Triết học chủ trì thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm chỉ ra, luận chứng, luận giải các giải pháp lớn có tính chất phương pháp luận để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Đề tài thuộc Chương trinh nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do Viện Triết học chủ trì thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm chỉ ra, luận chứng, luận giải các giải pháp lớn có tính chất phương pháp luận để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài tập trung luận giải 4 giải pháp lớn: Đẩy nhanh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tạo dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Tam giác nhân lực hiện đại); Hiện đại hóa hệ thống chính trị; và Đổi mới việc mở cửa và hội nhập quốc tế. Đây là bốn giải pháp lớn, nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp thứ nhất chính là giải pháp kinh tế - nền tảng cho chế độ chính trị-xã hội. Giải pháp thứ 2 là giải pháp về con người – chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề của xã hội hiện nay. Giải pháp thứ ba trực tiếp và tổng quát trong lĩnh vực chính trị nhằm tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Giải pháp thứ tư gắn liền với bối cảnh quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, tranh thủ ngoại lực để phát huy nội lực để phát triển.
Các tin khác

Các giải pháp lớn thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện

Bộ

Lương Đình Hải

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Triết học

01/01/2009 - 01/01/2010

Định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Đề tài thuộc Chương trinh nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do Viện Triết học chủ trì thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm chỉ ra, luận chứng, luận giải các giải pháp lớn có tính chất phương pháp luận để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Lương Đình Hải. Đề tài thuộc Chương trinh nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay” do Viện Triết học chủ trì thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm chỉ ra, luận chứng, luận giải các giải pháp lớn có tính chất phương pháp luận để thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài tập trung luận giải 4 giải pháp lớn: Đẩy nhanh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tạo dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Tam giác nhân lực hiện đại); Hiện đại hóa hệ thống chính trị; và Đổi mới việc mở cửa và hội nhập quốc tế. Đây là bốn giải pháp lớn, nền tảng để xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp thứ nhất chính là giải pháp kinh tế - nền tảng cho chế độ chính trị-xã hội. Giải pháp thứ 2 là giải pháp về con người – chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề của xã hội hiện nay. Giải pháp thứ ba trực tiếp và tổng quát trong lĩnh vực chính trị nhằm tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Giải pháp thứ tư gắn liền với bối cảnh quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, tranh thủ ngoại lực để phát huy nội lực để phát triển.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam