Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Bộ

Nguyễn Công Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Ấn Chương, Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Công Việt. Ấn chương là một loại hình văn bản Hán Nôm rất đặc biệt, trong hệ thống hành chính của Việt Nam, ấn chương luôn được sử dụng để xác định giá trị của văn bản. Hiện nay các văn bản Hán Nôm hiện còn có một bộ phận rất quan trọng còn in hình các con dấu hành chính xã, huyện, tỉnh. Khi nghiên cứu hệ thống hành chính Việt Nam triều Nguyễn (1802-1945) nói riêng không thể bỏ qua ấn chương, nói đúng hơn là phải nghiên cứu kèm theo ấn chương, đặt ấn chương thành đối tượng nghiên cứu trong hệ thống hành chính vì ấn chương là tài liệu văn vật gốc, thật nhất, là bằng chứng xác thực sự tồn tại, thay đổi, phát triển cũng như chức năng, quyền lực của những tổ chức hành chính các cấp từ trung ương tới địa phương.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Công Việt. Ấn chương là một loại hình văn bản Hán Nôm rất đặc biệt, trong hệ thống hành chính của Việt Nam, ấn chương luôn được sử dụng để xác định giá trị của văn bản. Hiện nay các văn bản Hán Nôm hiện còn có một bộ phận rất quan trọng còn in hình các con dấu hành chính xã, huyện, tỉnh. Khi nghiên cứu hệ thống hành chính Việt Nam triều Nguyễn (1802-1945) nói riêng không thể bỏ qua ấn chương, nói đúng hơn là phải nghiên cứu kèm theo ấn chương, đặt ấn chương thành đối tượng nghiên cứu trong hệ thống hành chính vì ấn chương là tài liệu văn vật gốc, thật nhất, là bằng chứng xác thực sự tồn tại, thay đổi, phát triển cũng như chức năng, quyền lực của những tổ chức hành chính các cấp từ trung ương tới địa phương.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương mở đầu: Sơ lược về hệ thống hành chính với ấn chương hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế ký XX. Chương 1: Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1802 đến 1830. Chương 2: Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1831 đến 1883. Chương 3: Hệ thống hành chính với ấn chương hành chính Việt Nam từ năm 1884 đến 1945.
Các tin khác

Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Bộ

Nguyễn Công Việt

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Ấn Chương, Hán Nôm

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Công Việt. Ấn chương là một loại hình văn bản Hán Nôm rất đặc biệt, trong hệ thống hành chính của Việt Nam, ấn chương luôn được sử dụng để xác định giá trị của văn bản. Hiện nay các văn bản Hán Nôm hiện còn có một bộ phận rất quan trọng còn in hình các con dấu hành chính xã, huyện, tỉnh. Khi nghiên cứu hệ thống hành chính Việt Nam triều Nguyễn (1802-1945) nói riêng không thể bỏ qua ấn chương, nói đúng hơn là phải nghiên cứu kèm theo ấn chương, đặt ấn chương thành đối tượng nghiên cứu trong hệ thống hành chính vì ấn chương là tài liệu văn vật gốc, thật nhất, là bằng chứng xác thực sự tồn tại, thay đổi, phát triển cũng như chức năng, quyền lực của những tổ chức hành chính các cấp từ trung ương tới địa phương.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Công Việt. Ấn chương là một loại hình văn bản Hán Nôm rất đặc biệt, trong hệ thống hành chính của Việt Nam, ấn chương luôn được sử dụng để xác định giá trị của văn bản. Hiện nay các văn bản Hán Nôm hiện còn có một bộ phận rất quan trọng còn in hình các con dấu hành chính xã, huyện, tỉnh. Khi nghiên cứu hệ thống hành chính Việt Nam triều Nguyễn (1802-1945) nói riêng không thể bỏ qua ấn chương, nói đúng hơn là phải nghiên cứu kèm theo ấn chương, đặt ấn chương thành đối tượng nghiên cứu trong hệ thống hành chính vì ấn chương là tài liệu văn vật gốc, thật nhất, là bằng chứng xác thực sự tồn tại, thay đổi, phát triển cũng như chức năng, quyền lực của những tổ chức hành chính các cấp từ trung ương tới địa phương.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 chương. Chương mở đầu: Sơ lược về hệ thống hành chính với ấn chương hành chính Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế ký XX. Chương 1: Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1802 đến 1830. Chương 2: Ấn chương trong hệ thống hành chính Việt Nam từ năm 1831 đến 1883. Chương 3: Hệ thống hành chính với ấn chương hành chính Việt Nam từ năm 1884 đến 1945.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam