Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2011

Bộ

Nguyễn Hồng Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Đô thị, Nông thôn, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hồng Quang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp cơ  sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển bền vững vùng nói chung và đặc biệt là phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ nói riêng trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Làm rõ thực trạng phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá theo hướng bền vững giai đoạn 2011-2020. Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Đưa ra các khuyến nghị chiến lược, chính sách, kế hoạch, dự án phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hồng Quang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp cơ  sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển bền vững vùng nói chung và đặc biệt là phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ nói riêng trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Làm rõ thực trạng phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá theo hướng bền vững giai đoạn 2011-2020. Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Đưa ra các khuyến nghị chiến lược, chính sách, kế hoạch, dự án phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cách tiếp cận và những vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững trong quá trình đô thị hoá. Chương 2:  Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2000-2010. Chương 3: Những vấn đề đặt ra để phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2011-2020.
Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững nông thôn vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2011

Bộ

Nguyễn Hồng Quang

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

01/01/2009 - 01/01/2010

Đô thị, Nông thôn, Phát triển bền vững

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hồng Quang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp cơ  sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển bền vững vùng nói chung và đặc biệt là phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ nói riêng trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Làm rõ thực trạng phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá theo hướng bền vững giai đoạn 2011-2020. Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Đưa ra các khuyến nghị chiến lược, chính sách, kế hoạch, dự án phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hồng Quang. Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Bắc Bộ” mã số CT-09-37 do Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ là cơ quan thực hiện. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là cung cấp cơ  sở khoa học cho việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoạch định các chính sách phát triển bền vững vùng nói chung và đặc biệt là phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ nói riêng trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Làm rõ thực trạng phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá theo hướng bền vững giai đoạn 2011-2020. Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020. Đưa ra các khuyến nghị chiến lược, chính sách, kế hoạch, dự án phát triển vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá vùng giai đoạn 2011-2020.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cách tiếp cận và những vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững trong quá trình đô thị hoá. Chương 2:  Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2000-2010. Chương 3: Những vấn đề đặt ra để phát triển bền vững vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trong quá trình đô thị hoá giai đoạn 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam