Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Campuchia giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài  được trình bày trong ba chương. Chương I: Nghiên cứu những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Campuchia thập kỷ 2001-2010. Chương II: Nghiên cứu những xu hướng biến đổi của tình hình chính trị, kinh tế của Campuchia giai đoạn 2011-2020. Chương III:  trình bày những tác động chủ yếu của tình hình chính trị, kinh tế Campuchia đến tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam và quan hệ kinh tế giữa hai nước
Các tin khác

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Campuchia giai đoạn 2011-2020 và tác động chủ yếu đến Việt Nam

Bộ

Nguyễn Văn Hà

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2009 - 01/01/2010

Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

   Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Văn Hà. Nội dung nghiên cứu của đề tài  được trình bày trong ba chương. Chương I: Nghiên cứu những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của Campuchia thập kỷ 2001-2010. Chương II: Nghiên cứu những xu hướng biến đổi của tình hình chính trị, kinh tế của Campuchia giai đoạn 2011-2020. Chương III:  trình bày những tác động chủ yếu của tình hình chính trị, kinh tế Campuchia đến tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam và quan hệ kinh tế giữa hai nước
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam