Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong một số phạm vi giao tiếp

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Bình & Bùi Minh Yến

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Bình & TS. Bùi Minh Yến. Đề tài tập trung đánh giá tình hình thực tế của việc sử dụng tiếng Việt trong một số phạm vi giao tiếp khác nhau ở nước ta hiện nay: giao tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm việc sử dụng tiếng Việt trên báo nói (đài phát thanh), báo viết, báo hình (vô tuyến truyền hình) và báo mạng (điện tử); Giao tiếp hành chính, bao gồm các giao tiếp bằng văn bản và các giao tiếp nói trong cơ quan công quyền.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Bình & TS. Bùi Minh Yến. Đề tài tập trung đánh giá tình hình thực tế của việc sử dụng tiếng Việt trong một số phạm vi giao tiếp khác nhau ở nước ta hiện nay: giao tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm việc sử dụng tiếng Việt trên báo nói (đài phát thanh), báo viết, báo hình (vô tuyến truyền hình) và báo mạng (điện tử); Giao tiếp hành chính, bao gồm các giao tiếp bằng văn bản và các giao tiếp nói trong cơ quan công quyền.

Dựa trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học cũng như của các chuyên ngành có liên quan và kết quả khảo sát thực tiễn, đề xuất một số khuyến nghị cụ thể đối với việc sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ cho công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như việc sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hành chính phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính trong tình hình mới.

Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Giao tiếp ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam. Chương 2: Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trên các phương tiện truyền thông. Chương 3: Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hành chính.
Các tin khác

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong một số phạm vi giao tiếp

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Bình & Bùi Minh Yến

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Ngôn ngữ học

01/01/2009 - 01/01/2010

Ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Bình & TS. Bùi Minh Yến. Đề tài tập trung đánh giá tình hình thực tế của việc sử dụng tiếng Việt trong một số phạm vi giao tiếp khác nhau ở nước ta hiện nay: giao tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm việc sử dụng tiếng Việt trên báo nói (đài phát thanh), báo viết, báo hình (vô tuyến truyền hình) và báo mạng (điện tử); Giao tiếp hành chính, bao gồm các giao tiếp bằng văn bản và các giao tiếp nói trong cơ quan công quyền.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh Bình & TS. Bùi Minh Yến. Đề tài tập trung đánh giá tình hình thực tế của việc sử dụng tiếng Việt trong một số phạm vi giao tiếp khác nhau ở nước ta hiện nay: giao tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, bao gồm việc sử dụng tiếng Việt trên báo nói (đài phát thanh), báo viết, báo hình (vô tuyến truyền hình) và báo mạng (điện tử); Giao tiếp hành chính, bao gồm các giao tiếp bằng văn bản và các giao tiếp nói trong cơ quan công quyền.

Dựa trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học cũng như của các chuyên ngành có liên quan và kết quả khảo sát thực tiễn, đề xuất một số khuyến nghị cụ thể đối với việc sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ cho công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng như việc sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hành chính phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính trong tình hình mới.

Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Giao tiếp ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam. Chương 2: Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trên các phương tiện truyền thông. Chương 3: Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hành chính.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam