Một số vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam

Bộ

Đặng Bích Thủy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Trẻ em

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Đặng Bích Thủy. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra những vấn đề xã hội mang tính gay gắt mà trẻ em đang phải đối mặt và lý giải, phân tích bối cảnh, nguyên nhân của vấn đề từ góc độ chính sách đến nhận thức và hành động xã hội; dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2010-2020 nhằm góp phần hạn chế và giải quyết các vấn đề của trẻ em. Tìm hiểu hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam những năm qua về những vấn đề chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tìm hiểu thực trạng việc tiếp cận các cơ hội phát triển của trẻ em trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong những năm gần đây, chỉ ra những vấn đề mang tính thách thức, nguyên nhân và các yếu tố tác động. Tìm hiểu sự tác động của các chính sách liên quan đến trẻ em, chỉ ra khoảng trống giữa chính sách và việc thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em trong thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm. Dự báo xu hướng về các vấn đề liên quan đến trẻ em giai đoạn tới (2010-2020) và đề xuất các quan điểm, giải pháp cho các vấn đề mà trẻ em đang phải đối mặt.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Đặng Bích Thủy. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra những vấn đề xã hội mang tính gay gắt mà trẻ em đang phải đối mặt và lý giải, phân tích bối cảnh, nguyên nhân của vấn đề từ góc độ chính sách đến nhận thức và hành động xã hội; dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2010-2020 nhằm góp phần hạn chế và giải quyết các vấn đề của trẻ em. Tìm hiểu hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam những năm qua về những vấn đề chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tìm hiểu thực trạng việc tiếp cận các cơ hội phát triển của trẻ em trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong những năm gần đây, chỉ ra những vấn đề mang tính thách thức, nguyên nhân và các yếu tố tác động. Tìm hiểu sự tác động của các chính sách liên quan đến trẻ em, chỉ ra khoảng trống giữa chính sách và việc thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em trong thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm. Dự báo xu hướng về các vấn đề liên quan đến trẻ em giai đoạn tới (2010-2020) và đề xuất các quan điểm, giải pháp cho các vấn đề mà trẻ em đang phải đối mặt.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Một số quan điểm và lý luận trong nghiên cứu những vấn đề về trẻ em. Phần 2: Bối cảnh và chính sách về bảo vệ - chăm sóc trẻ em ở Việt Nam. Phần 3: Những vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam – thực trạng và nguyên nhân. Phần 4: Quan điểm và giải pháp chủ yếu cho những vấn đề về trẻ em.

Các tin khác

Một số vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam

Bộ

Đặng Bích Thủy

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Trẻ em

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Đặng Bích Thủy. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra những vấn đề xã hội mang tính gay gắt mà trẻ em đang phải đối mặt và lý giải, phân tích bối cảnh, nguyên nhân của vấn đề từ góc độ chính sách đến nhận thức và hành động xã hội; dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2010-2020 nhằm góp phần hạn chế và giải quyết các vấn đề của trẻ em. Tìm hiểu hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam những năm qua về những vấn đề chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tìm hiểu thực trạng việc tiếp cận các cơ hội phát triển của trẻ em trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong những năm gần đây, chỉ ra những vấn đề mang tính thách thức, nguyên nhân và các yếu tố tác động. Tìm hiểu sự tác động của các chính sách liên quan đến trẻ em, chỉ ra khoảng trống giữa chính sách và việc thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em trong thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm. Dự báo xu hướng về các vấn đề liên quan đến trẻ em giai đoạn tới (2010-2020) và đề xuất các quan điểm, giải pháp cho các vấn đề mà trẻ em đang phải đối mặt.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Đặng Bích Thủy. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nghiên cứu nhằm chỉ ra những vấn đề xã hội mang tính gay gắt mà trẻ em đang phải đối mặt và lý giải, phân tích bối cảnh, nguyên nhân của vấn đề từ góc độ chính sách đến nhận thức và hành động xã hội; dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2010-2020 nhằm góp phần hạn chế và giải quyết các vấn đề của trẻ em. Tìm hiểu hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam những năm qua về những vấn đề chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tìm hiểu thực trạng việc tiếp cận các cơ hội phát triển của trẻ em trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong những năm gần đây, chỉ ra những vấn đề mang tính thách thức, nguyên nhân và các yếu tố tác động. Tìm hiểu sự tác động của các chính sách liên quan đến trẻ em, chỉ ra khoảng trống giữa chính sách và việc thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em trong thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm. Dự báo xu hướng về các vấn đề liên quan đến trẻ em giai đoạn tới (2010-2020) và đề xuất các quan điểm, giải pháp cho các vấn đề mà trẻ em đang phải đối mặt.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Một số quan điểm và lý luận trong nghiên cứu những vấn đề về trẻ em. Phần 2: Bối cảnh và chính sách về bảo vệ - chăm sóc trẻ em ở Việt Nam. Phần 3: Những vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam – thực trạng và nguyên nhân. Phần 4: Quan điểm và giải pháp chủ yếu cho những vấn đề về trẻ em.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam