Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Đăng Hinh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 01/01/2010

Ngoại giao, Ấn Độ, Hoa Kỳ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ 21. Dự báo quan hệ này trong thập kỷ tới trước hết là những lĩnh vực quan hệ chủ yếu như: chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu văn hóa; Dự báo những tác động của mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ khác trong khu vực; tìm kiếm cơ hội cho Việt Nam khi mối quan hệ này được mở rộng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ 21. Dự báo quan hệ này trong thập kỷ tới trước hết là những lĩnh vực quan hệ chủ yếu như: chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu văn hóa; Dự báo những tác động của mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ khác trong khu vực; tìm kiếm cơ hội cho Việt Nam khi mối quan hệ này được mở rộng.

       Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Bối cảnh quốc tế và những nhân tố chi phối quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ. Chương 2: Mối quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong các lĩnh vực quan hệ chuyên biệt: chính trị - quân sự -an ninh, kinh tế, văn hóa. Chương 3: Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ 2011-2020.
Các tin khác

Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ giai đoạn 2011-2020

Bộ

Vũ Đăng Hinh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2008 - 01/01/2010

Ngoại giao, Ấn Độ, Hoa Kỳ

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ 21. Dự báo quan hệ này trong thập kỷ tới trước hết là những lĩnh vực quan hệ chủ yếu như: chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu văn hóa; Dự báo những tác động của mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ khác trong khu vực; tìm kiếm cơ hội cho Việt Nam khi mối quan hệ này được mở rộng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Đăng Hinh. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ 21. Dự báo quan hệ này trong thập kỷ tới trước hết là những lĩnh vực quan hệ chủ yếu như: chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu văn hóa; Dự báo những tác động của mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ khác trong khu vực; tìm kiếm cơ hội cho Việt Nam khi mối quan hệ này được mở rộng.

       Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Bối cảnh quốc tế và những nhân tố chi phối quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ. Chương 2: Mối quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong các lĩnh vực quan hệ chuyên biệt: chính trị - quân sự -an ninh, kinh tế, văn hóa. Chương 3: Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ 2011-2020.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam