Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 1994 - 2010

Bộ

Bùi Thị Lan Phương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Hoa Kỳ, Ngoại giao, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Thị Lan Phương. Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh đa phương thời kỳ toàn cầu hóa 1994-2010. Điều nổi bật nhất trong mối quan hệ này là tiến triển từ khi Tổng thống Clinton dừng lệnh cấm vận đối với Việt Nam (1994) và bình thường hóa ngoại giao (1995) cho tới bình thường hóa đầy đủ (2001) và sự gia tăng nhanh chóng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, giáo dục (cho tới 2007) và chiều hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai gần (2008-2010).

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Thị Lan Phương. Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh đa phương thời kỳ toàn cầu hóa 1994-2010. Điều nổi bật nhất trong mối quan hệ này là tiến triển từ khi Tổng thống Clinton dừng lệnh cấm vận đối với Việt Nam (1994) và bình thường hóa ngoại giao (1995) cho tới bình thường hóa đầy đủ (2001) và sự gia tăng nhanh chóng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, giáo dục (cho tới 2007) và chiều hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai gần (2008-2010).

Tìm hiểu những khía cạnh chính trị và kinh tế trong mối quan hệ quốc tế hậu chiến tranh lạnh và song phương của Việt Nam – Hoa Kỳ đã góp phần tạo nên sự bình thường hóa và thúc đẩy mối quan hệ trong thời kỳ 1994-2001. Xem xét và đánh giá những nhân tố này đã có ảnh hưởng như thế nào vào quá trình bình thường hóa đầy đủ cũng như tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong thúc đẩy quan hệ song phương hai nước, đặc biệt là trong thời kỳ toàn cầu hóa và sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam 2001-2007. Qua đó xác định một số điểm kết nối trong quan hệ Việt – Mỹ trên cơ sở quan hệ thương mại, khoa học kĩ thuật, giáo dục mà hai nước đều quan tâm thúc đẩy và trên cơ sở đó nêu một số nhận định về triển vọng mối quan hệ song phương trong những năm tới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần. Phần 1: Bối cảnh trước bình thường hóa song phương toàn diện. Phần 2: Nước Mỹ bị khủng bố. Phần 3: Thời kỳ Obama – Chính sách đối ngoại của Siêu cường đương đầu với khủng hoảng kinh tế. Phần 4: Hợp tác song phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phần 5: Kết luận.
Các tin khác

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ 1994 - 2010

Bộ

Bùi Thị Lan Phương

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

01/01/2009 - 01/01/2010

Hoa Kỳ, Ngoại giao, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Thị Lan Phương. Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh đa phương thời kỳ toàn cầu hóa 1994-2010. Điều nổi bật nhất trong mối quan hệ này là tiến triển từ khi Tổng thống Clinton dừng lệnh cấm vận đối với Việt Nam (1994) và bình thường hóa ngoại giao (1995) cho tới bình thường hóa đầy đủ (2001) và sự gia tăng nhanh chóng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, giáo dục (cho tới 2007) và chiều hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai gần (2008-2010).

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Thị Lan Phương. Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ song phương Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh đa phương thời kỳ toàn cầu hóa 1994-2010. Điều nổi bật nhất trong mối quan hệ này là tiến triển từ khi Tổng thống Clinton dừng lệnh cấm vận đối với Việt Nam (1994) và bình thường hóa ngoại giao (1995) cho tới bình thường hóa đầy đủ (2001) và sự gia tăng nhanh chóng quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, giáo dục (cho tới 2007) và chiều hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai gần (2008-2010).

Tìm hiểu những khía cạnh chính trị và kinh tế trong mối quan hệ quốc tế hậu chiến tranh lạnh và song phương của Việt Nam – Hoa Kỳ đã góp phần tạo nên sự bình thường hóa và thúc đẩy mối quan hệ trong thời kỳ 1994-2001. Xem xét và đánh giá những nhân tố này đã có ảnh hưởng như thế nào vào quá trình bình thường hóa đầy đủ cũng như tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong thúc đẩy quan hệ song phương hai nước, đặc biệt là trong thời kỳ toàn cầu hóa và sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam 2001-2007. Qua đó xác định một số điểm kết nối trong quan hệ Việt – Mỹ trên cơ sở quan hệ thương mại, khoa học kĩ thuật, giáo dục mà hai nước đều quan tâm thúc đẩy và trên cơ sở đó nêu một số nhận định về triển vọng mối quan hệ song phương trong những năm tới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần. Phần 1: Bối cảnh trước bình thường hóa song phương toàn diện. Phần 2: Nước Mỹ bị khủng bố. Phần 3: Thời kỳ Obama – Chính sách đối ngoại của Siêu cường đương đầu với khủng hoảng kinh tế. Phần 4: Hợp tác song phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phần 5: Kết luận.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam