Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng và lao động ở nước ngoài

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Lao động, Phụ nữ nông thôn, Xuất khẩu lao động

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm. Đề tài nghiên cứu nhằm khái quát thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và các hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua mối giới hôn nhân), từ đó đề xuất những nhóm giải pháp trong thực tiễn và trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần giảm thiểu các hậu quả xã hội tiêu cực nảy sinh từ những hiện tượng này.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm. Đề tài nghiên cứu nhằm khái quát thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và các hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua mối giới hôn nhân), từ đó đề xuất những nhóm giải pháp trong thực tiễn và trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần giảm thiểu các hậu quả xã hội tiêu cực nảy sinh từ những hiện tượng này.

Nghiên cứu thực trạng phụ nữ Việt Nam đi lao động xuất khẩu và những người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (qua mối giới hôn nhân) nhằm làm sáng tỏ: Thực trạng và những nguyên nhân khách quan và chủ quan liên quan đến hiện tượng kết hôn với người nước ngoài qua môi giới hôn nhân và lao động xuất khẩu; Những hệ quả xã hội của hiện tượng phụ nữ đi lao động xuất khẩu và kết hôn với người nước ngoài (qua mối giới hôn nhân); Những đề xuất/các gợi ý giảm thiểu các hệ quả tiêu cực của loại hình hôn nhân qua môi giới, và lao động xuất khẩu nữ để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, nâng cao nhận thức và chuẩn bị hành trang cho các cô gái Việt Nam trước khi đi lao động hoặc kết hôn với người nước ngoài.

Nội dung được trình bày trong 3 phần và 8 chương; Phần thứ nhất: Giới thiệu chung. Phần thứ hai: Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn đi lao động ở nước ngoài. Phần thứ ba: Những vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam kết hôn với người nước ngoài qua báo chí và một số công trình nghiên cứu.        

Các tin khác

Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng và lao động ở nước ngoài

Bộ

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Lao động, Phụ nữ nông thôn, Xuất khẩu lao động

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm. Đề tài nghiên cứu nhằm khái quát thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và các hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua mối giới hôn nhân), từ đó đề xuất những nhóm giải pháp trong thực tiễn và trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần giảm thiểu các hậu quả xã hội tiêu cực nảy sinh từ những hiện tượng này.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm. Đề tài nghiên cứu nhằm khái quát thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và các hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua mối giới hôn nhân), từ đó đề xuất những nhóm giải pháp trong thực tiễn và trong công tác tuyên truyền, vận động góp phần giảm thiểu các hậu quả xã hội tiêu cực nảy sinh từ những hiện tượng này.

Nghiên cứu thực trạng phụ nữ Việt Nam đi lao động xuất khẩu và những người phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (qua mối giới hôn nhân) nhằm làm sáng tỏ: Thực trạng và những nguyên nhân khách quan và chủ quan liên quan đến hiện tượng kết hôn với người nước ngoài qua môi giới hôn nhân và lao động xuất khẩu; Những hệ quả xã hội của hiện tượng phụ nữ đi lao động xuất khẩu và kết hôn với người nước ngoài (qua mối giới hôn nhân); Những đề xuất/các gợi ý giảm thiểu các hệ quả tiêu cực của loại hình hôn nhân qua môi giới, và lao động xuất khẩu nữ để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, nâng cao nhận thức và chuẩn bị hành trang cho các cô gái Việt Nam trước khi đi lao động hoặc kết hôn với người nước ngoài.

Nội dung được trình bày trong 3 phần và 8 chương; Phần thứ nhất: Giới thiệu chung. Phần thứ hai: Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn đi lao động ở nước ngoài. Phần thứ ba: Những vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam kết hôn với người nước ngoài qua báo chí và một số công trình nghiên cứu.        

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam