Những vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Hữu Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Gia đình, Giới, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích xác định những vấn đề cơ bản về phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 và đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp chung của Đảng và của dân tộc, thực hiện tốt bình đẳng giới, phù hợp với thực tiễn phát triển Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xác định những vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Xác định những vấn đề cơ bản của việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền trẻ em trong giai đoạn 2011-2020, giai đoạn phát triển và hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn của Việt Nam. Xác định thực trạng, nguyên nhân và hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua môi giới hôn nhân), từ đó đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu những hậu quả tiêu cực nảy sinh từ các hiện tượng này.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích xác định những vấn đề cơ bản về phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 và đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp chung của Đảng và của dân tộc, thực hiện tốt bình đẳng giới, phù hợp với thực tiễn phát triển Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xác định những vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Xác định những vấn đề cơ bản của việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền trẻ em trong giai đoạn 2011-2020, giai đoạn phát triển và hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn của Việt Nam. Xác định thực trạng, nguyên nhân và hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua môi giới hôn nhân), từ đó đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu những hậu quả tiêu cực nảy sinh từ các hiện tượng này.

Phân tích những vấn đề cơ bản liên quan đến người cao tuổi Việt Nam hiện nay: cơ cấu dân số người cao tuổi; những khả năng và đóng góp của người cao tuổi về các mặt kinh tế, xã hội; Đời sống của người cao tuổi hiện nay và hệ thống chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi…

Từ đó đề xuất các giải pháp và chính sách xã hội nhằm phát huy khả năng, vai trò của họ trong gia đình, cộng đồng và xã hội; Chăm sóc người cao tuổi tốt hơn.

Nội dung được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Một số cách tiếp cận nghiên cứu; Phần thứ hai: Một số vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2011-2020. Phần thứ ba: Quan điểm và giải pháp chủ yếu giải quyết những vấn đề về gia đình và giới ở Việt Nam.

Các tin khác

Những vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020

Bộ

Nguyễn Hữu Minh

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Gia đình và Giới

01/01/2009 - 01/01/2010

Gia đình, Giới, Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích xác định những vấn đề cơ bản về phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 và đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp chung của Đảng và của dân tộc, thực hiện tốt bình đẳng giới, phù hợp với thực tiễn phát triển Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xác định những vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Xác định những vấn đề cơ bản của việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền trẻ em trong giai đoạn 2011-2020, giai đoạn phát triển và hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn của Việt Nam. Xác định thực trạng, nguyên nhân và hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua môi giới hôn nhân), từ đó đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu những hậu quả tiêu cực nảy sinh từ các hiện tượng này.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh. Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích xác định những vấn đề cơ bản về phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 và đề xuất giải pháp nhằm tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp ngày càng nhiều vào sự nghiệp chung của Đảng và của dân tộc, thực hiện tốt bình đẳng giới, phù hợp với thực tiễn phát triển Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Xác định những vấn đề cơ bản của gia đình Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, đề xuất các giải pháp xây dựng gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Xác định những vấn đề cơ bản của việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn, đầy đủ hơn quyền trẻ em trong giai đoạn 2011-2020, giai đoạn phát triển và hội nhập sâu hơn và toàn diện hơn của Việt Nam. Xác định thực trạng, nguyên nhân và hệ quả đối với cá nhân, gia đình và xã hội của hiện tượng phụ nữ Việt Nam lao động xuất khẩu và kết hôn với người chồng nước ngoài (qua môi giới hôn nhân), từ đó đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu những hậu quả tiêu cực nảy sinh từ các hiện tượng này.

Phân tích những vấn đề cơ bản liên quan đến người cao tuổi Việt Nam hiện nay: cơ cấu dân số người cao tuổi; những khả năng và đóng góp của người cao tuổi về các mặt kinh tế, xã hội; Đời sống của người cao tuổi hiện nay và hệ thống chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi…

Từ đó đề xuất các giải pháp và chính sách xã hội nhằm phát huy khả năng, vai trò của họ trong gia đình, cộng đồng và xã hội; Chăm sóc người cao tuổi tốt hơn.

Nội dung được trình bày trong 3 phần. Phần thứ nhất: Một số cách tiếp cận nghiên cứu; Phần thứ hai: Một số vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển 2011-2020. Phần thứ ba: Quan điểm và giải pháp chủ yếu giải quyết những vấn đề về gia đình và giới ở Việt Nam.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam