Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội, Văn hóa phi vật thể
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
Nguyễn Trọng Xuân
Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế
Nguyễn Ngọc Tuấn
Đô thị hoá, Phát triển bền vững
Nguyễn Văn Nhật
Lịch sử Việt Nam
Phạm Thị Thùy Vinh
Hà Nội, Hán Nôm, Thăng Long Hà Nội
Hoàng Thị Ngọ
Lịch sử, Hán Nôm
Lê Anh Vũ
Chính sách, Công nghiệp
Nguyễn Văn Nhật
Lịch sử
Nguyễn Thị Oanh
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
Nguyễn Xuân Diện
Thăng Long Hà Nội, Văn hóa phi vật thể
Phạm Quang Hoan
Dân tộc
Nguyễn Trọng Xuân
Kinh tế, Tăng trưởng kinh tế
Nguyễn Ngọc Tuấn
Đô thị hoá, Phát triển bền vững
Nguyễn Văn Nhật
Lịch sử Việt Nam
Phạm Thị Thùy Vinh
Hà Nội, Hán Nôm, Thăng Long Hà Nội
Hoàng Thị Ngọ
Lịch sử, Hán Nôm
Lê Anh Vũ
Chính sách, Công nghiệp
Nguyễn Văn Nhật
Lịch sử
Nguyễn Thị Oanh
Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam