Khảo cứu nghệ thuật truyện truyền kỳ chữ Hán Việt Nam thời Trung đại

Dự án quốc tế

QT.06.06

Phạm Văn Thắm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học Việt Nam

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Thắm. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Thuật ngữ truyền kỳ. Chương 2: Nhận diện tác phẩm truyền kỳ viết bằng chữ Hán Việt Nam thời Trung đại. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện truyền kỳ. Chương 4: Nghệ thuật xây dựng các loại hình thế giới siêu nhiên. Chương 5: Nghệ thuật sử dụng ngôn từ và phong cách thể hiện.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Thắm. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Thuật ngữ truyền kỳ. Chương 2: Nhận diện tác phẩm truyền kỳ viết bằng chữ Hán Việt Nam thời Trung đại. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện truyền kỳ. Chương 4: Nghệ thuật xây dựng các loại hình thế giới siêu nhiên. Chương 5: Nghệ thuật sử dụng ngôn từ và phong cách thể hiện.

Khảo cứu nghệ thuật truyện truyền kỳ chữ Hán Việt Nam thời Trung đại

Dự án quốc tế

QT.06.06

Phạm Văn Thắm

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

01/01/2009 - 01/01/2010

Văn học Việt Nam

Nội dung:

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Thắm. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Thuật ngữ truyền kỳ. Chương 2: Nhận diện tác phẩm truyền kỳ viết bằng chữ Hán Việt Nam thời Trung đại. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện truyền kỳ. Chương 4: Nghệ thuật xây dựng các loại hình thế giới siêu nhiên. Chương 5: Nghệ thuật sử dụng ngôn từ và phong cách thể hiện.

        Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Văn Thắm. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Thuật ngữ truyền kỳ. Chương 2: Nhận diện tác phẩm truyền kỳ viết bằng chữ Hán Việt Nam thời Trung đại. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật trong truyện truyền kỳ. Chương 4: Nghệ thuật xây dựng các loại hình thế giới siêu nhiên. Chương 5: Nghệ thuật sử dụng ngôn từ và phong cách thể hiện.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam