Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Nhà nước

NC.09.34

Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát

Ban TCCB và Đào tạo, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

20/08/2012 - 20/08/2012

Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Những khái niệm cơ bản liên quan đến chính sách ngôn ngữ (Cơ sở lý luận của chính sách ngôn ngữ ở quốc gia đa dân tộc; Về các khái niệm ”ngôn ngữ quốc gia”, “ngôn ngữ dân tộc”; Về luật ngôn ngữ; Về cảnh huống ngôn ngữ). Phần 2: Cơ sở khoa học của chủ trương giữ gìn sự trong sáng, chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt (Cơ sở khoa học của chính sách ngôn ngữ đối với tiếng Việt; Hai nội dung cấp bách của công việc chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt; Cơ sở khoa học của chính sách sử dụng, truyền bá và giáo dục tiếng Việt). Phần 3: Cơ sở khoa học của chính sách về tiếng nói chữ viết của các dân  tộc thiểu số ở Việt Nam (Cơ sở lý luận của chính sách ngôn ngữ trong một quốc gia đa dân tộc; Cảnh huống ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Tình hình thực hiện chính sách về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời gian qua; Một số đề xuất về chính sách của Nhà nước đối với tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số). Phần 4: Cơ sở khoa học của chiến lược dạy - học ngoại ngữ ở Việt Nam (Thực trạng dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam; Cơ sở lý luận và thực tiễn của chiến lược dạy học ngoại ngữ; Những định hướng chiến lược của việc dạy, học ngoại ngữ xuyên suốt các bậc; Những điều kiện cần và đủ để thực hiện việc dạy học ngoại ngữ ở các bậc học; Dự kiến về một đề án dạy - học ngoại ngữ ở Việt Nam).

Các tin khác

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Nhà nước

NC.09.34

Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát

Ban TCCB và Đào tạo, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam

20/08/2012 - 20/08/2012

Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Những khái niệm cơ bản liên quan đến chính sách ngôn ngữ (Cơ sở lý luận của chính sách ngôn ngữ ở quốc gia đa dân tộc; Về các khái niệm ”ngôn ngữ quốc gia”, “ngôn ngữ dân tộc”; Về luật ngôn ngữ; Về cảnh huống ngôn ngữ). Phần 2: Cơ sở khoa học của chủ trương giữ gìn sự trong sáng, chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt (Cơ sở khoa học của chính sách ngôn ngữ đối với tiếng Việt; Hai nội dung cấp bách của công việc chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt; Cơ sở khoa học của chính sách sử dụng, truyền bá và giáo dục tiếng Việt). Phần 3: Cơ sở khoa học của chính sách về tiếng nói chữ viết của các dân  tộc thiểu số ở Việt Nam (Cơ sở lý luận của chính sách ngôn ngữ trong một quốc gia đa dân tộc; Cảnh huống ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Tình hình thực hiện chính sách về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời gian qua; Một số đề xuất về chính sách của Nhà nước đối với tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số). Phần 4: Cơ sở khoa học của chiến lược dạy - học ngoại ngữ ở Việt Nam (Thực trạng dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam; Cơ sở lý luận và thực tiễn của chiến lược dạy học ngoại ngữ; Những định hướng chiến lược của việc dạy, học ngoại ngữ xuyên suốt các bậc; Những điều kiện cần và đủ để thực hiện việc dạy học ngoại ngữ ở các bậc học; Dự kiến về một đề án dạy - học ngoại ngữ ở Việt Nam).

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam