Điều tra cơ bản kinh tế-xã hội vùng ven biển Việt Nam

Nhà nước

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/2001 - 21/02/2024

Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng

Nội dung:

Dự án khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Đỗ Hoài Nam  làm chủ nhiệm. Mục tiêu thực hiện Dự án là trên cơ sở kết quả điều tra các nguồn lực phát triển cơ bản, các đặc thù về kinh tế - xã hội và môi trường của vùng ven biển Việt Nam để đúc kết thành những vấn đề lý luận, luận cứ khoa học xác định định hướng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu, thực hiện CNH, HĐH tại các vùng ven biển của Việt Nam.
Các tin khác

Điều tra cơ bản kinh tế-xã hội vùng ven biển Việt Nam

Nhà nước

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/2001 - 21/02/2024

Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng

Nội dung:

Dự án khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Đỗ Hoài Nam  làm chủ nhiệm. Mục tiêu thực hiện Dự án là trên cơ sở kết quả điều tra các nguồn lực phát triển cơ bản, các đặc thù về kinh tế - xã hội và môi trường của vùng ven biển Việt Nam để đúc kết thành những vấn đề lý luận, luận cứ khoa học xác định định hướng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu, thực hiện CNH, HĐH tại các vùng ven biển của Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam