Bản chất và đặc điểm nền kinh tế hàng hoá ở nước ta. Vai trò phương pháp và điều kiện phát triển các thành phần kinh tế

Nhà nước

KX.03.03

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1996 - 21/02/2024

Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.03.03, chủ nhiệm đề tài PTS. Đỗ Hoài Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KH.03. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: khái quát quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, làm rõ một số mô hình cơ bản, phân tích logíc quá trình vận động và phát triển của nó, rút ra những kinh nghiệm thành công và không thành công từ thực tiễn của một số nước có thể là những gợi ý tham khảo cần thiết cho Việt Nam; Luận giải một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng XHCN ở nước ta nhằm khẳng định những thành công và những vấn đề nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá ở nước ta trong thập kỷ 90; Đề xuất với các cơ quan hữu trách của Đảng và Nhà nước một số kiến nghị có căn cứ lý luận và thực tiễn từ kết quả nghiên cứu của đề tài về nền kinh tế nhiều thành phần với tư cách là đối tượng chịu tác động của các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế góp phần vào việc thực hiện cương lĩnh và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2000.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.03.03, chủ nhiệm đề tài PTS. Đỗ Hoài Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KH.03. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: khái quát quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, làm rõ một số mô hình cơ bản, phân tích logíc quá trình vận động và phát triển của nó, rút ra những kinh nghiệm thành công và không thành công từ thực tiễn của một số nước có thể là những gợi ý tham khảo cần thiết cho Việt Nam; Luận giải một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng XHCN ở nước ta nhằm khẳng định những thành công và những vấn đề nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá ở nước ta trong thập kỷ 90; Đề xuất với các cơ quan hữu trách của Đảng và Nhà nước một số kiến nghị có căn cứ lý luận và thực tiễn từ kết quả nghiên cứu của đề tài về nền kinh tế nhiều thành phần với tư cách là đối tượng chịu tác động của các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế góp phần vào việc thực hiện cương lĩnh và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2000.

Các tin khác

Bản chất và đặc điểm nền kinh tế hàng hoá ở nước ta. Vai trò phương pháp và điều kiện phát triển các thành phần kinh tế

Nhà nước

KX.03.03

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Kinh tế học

01/01/1996 - 21/02/2024

Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.03.03, chủ nhiệm đề tài PTS. Đỗ Hoài Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KH.03. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: khái quát quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, làm rõ một số mô hình cơ bản, phân tích logíc quá trình vận động và phát triển của nó, rút ra những kinh nghiệm thành công và không thành công từ thực tiễn của một số nước có thể là những gợi ý tham khảo cần thiết cho Việt Nam; Luận giải một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng XHCN ở nước ta nhằm khẳng định những thành công và những vấn đề nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá ở nước ta trong thập kỷ 90; Đề xuất với các cơ quan hữu trách của Đảng và Nhà nước một số kiến nghị có căn cứ lý luận và thực tiễn từ kết quả nghiên cứu của đề tài về nền kinh tế nhiều thành phần với tư cách là đối tượng chịu tác động của các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế góp phần vào việc thực hiện cương lĩnh và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2000.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.03.03, chủ nhiệm đề tài PTS. Đỗ Hoài Nam, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước KH.03. Đề tài thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: khái quát quá trình hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường, làm rõ một số mô hình cơ bản, phân tích logíc quá trình vận động và phát triển của nó, rút ra những kinh nghiệm thành công và không thành công từ thực tiễn của một số nước có thể là những gợi ý tham khảo cần thiết cho Việt Nam; Luận giải một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng XHCN ở nước ta nhằm khẳng định những thành công và những vấn đề nghiên cứu góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống quan điểm phát triển nền kinh tế hàng hoá ở nước ta trong thập kỷ 90; Đề xuất với các cơ quan hữu trách của Đảng và Nhà nước một số kiến nghị có căn cứ lý luận và thực tiễn từ kết quả nghiên cứu của đề tài về nền kinh tế nhiều thành phần với tư cách là đối tượng chịu tác động của các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện các chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế góp phần vào việc thực hiện cương lĩnh và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2000.

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam