Phương hướng, mục tiêu, tiến trình và những giải pháp nhằm công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Nhà nước

KHXH.02

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 01/01/2000

Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá

Nội dung:

  Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm có 7 đề tài, 2 chuyên đề sau:

 

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm có 7 đề tài, 2 chuyên đề sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KHXH.02.01

CNH, HĐH trong điều kiện thế giới ngày nay và trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trung tâm KHXH&NVQG

Đỗ Hoài Nam

2

KHXH.02.02

Tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá - phương hướng, mục tiêu lựa chọn trong từng giai đoạn

Viện Kinh tế học

Trần Đình Thiên

3

KHXH.02.03

Đánh giá, dự báo triển vọng và những giải pháp cơ bản tạo nguồn lực tiến hành CNH, HĐH.

Bộ KH-CN và MT

Vũ Hy Chương

4

KHXH.02.04

Luận cứ khoa học và kiến nghị những giải pháp đồng bộ thúc đẩy chuyênr dịch cơ cấu kinh tế (ngành, vùng, thành phần) trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ngô Đình Giao

5

KHXH.02.05

Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

Viện NC Dự báo và Chiến lược KH và CN, Bộ KH-CN&MT

Chu Hữu Quý

6

KHXH.02.06

Cơ sở khoa học để hình thành hệ thống đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước thúc đẩy CNH, HĐH

Viện NC QLKT TW, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lê Đăng Doanh

7

KHXH.02.07

Những luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Du Lịch

8

Chuyên đề 08

Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn đồng bằng sông Hồng

Trường Đại học KTQD Hà Nội

Nguyễn Đình Phan

9

Chuyên đề 09

Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Phương Ngọc Thạch

Các tin khác

Phương hướng, mục tiêu, tiến trình và những giải pháp nhằm công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Nhà nước

KHXH.02

Đỗ Hoài Nam

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

01/01/1996 - 01/01/2000

Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá

Nội dung:

  Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm có 7 đề tài, 2 chuyên đề sau:

 

Chương trình khoa học cấp nhà nước, mã số KHXH.02. Chủ nhiệm chương trình : GS.TS. Đỗ Hoài Nam. Chương trình gồm có 7 đề tài, 2 chuyên đề sau:

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

1

2

3

4

5

1

KHXH.02.01

CNH, HĐH trong điều kiện thế giới ngày nay và trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trung tâm KHXH&NVQG

Đỗ Hoài Nam

2

KHXH.02.02

Tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá - phương hướng, mục tiêu lựa chọn trong từng giai đoạn

Viện Kinh tế học

Trần Đình Thiên

3

KHXH.02.03

Đánh giá, dự báo triển vọng và những giải pháp cơ bản tạo nguồn lực tiến hành CNH, HĐH.

Bộ KH-CN và MT

Vũ Hy Chương

4

KHXH.02.04

Luận cứ khoa học và kiến nghị những giải pháp đồng bộ thúc đẩy chuyênr dịch cơ cấu kinh tế (ngành, vùng, thành phần) trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Ngô Đình Giao

5

KHXH.02.05

Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn

Viện NC Dự báo và Chiến lược KH và CN, Bộ KH-CN&MT

Chu Hữu Quý

6

KHXH.02.06

Cơ sở khoa học để hình thành hệ thống đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước thúc đẩy CNH, HĐH

Viện NC QLKT TW, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lê Đăng Doanh

7

KHXH.02.07

Những luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Du Lịch

8

Chuyên đề 08

Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn đồng bằng sông Hồng

Trường Đại học KTQD Hà Nội

Nguyễn Đình Phan

9

Chuyên đề 09

Những biện pháp chủ yếu thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Phương Ngọc Thạch

QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam