Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế

Nhà nước

KX.03.07/06-10

Nguyễn Ngọc Hà

Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện Triết học

01/01/2008 - 01/01/2010

Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, mã số  KX.03/06-10 “Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. Đề tài tập trung nghiên cứu, làm rõ các đặc điểm của tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam, sự biến đổi của tư duy và lối sống trong thời kỳ đổi mới (bao gồm cả đặc điểm tích cực và đặc điểm tiêu cực), những điều kiện kinh tế-xã hội tác động đến tư duy và lối sống con người Việt Nam, những vấn đề đặt ra về tư duy và lối sống trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Đề xuất và phân tích các căn cứ lý lụân và thực tiễn của các phương hướng lớn và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng tư duy và lối sống mới của con người Việt Nam hiện nay theo yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, mã số  KX.03/06-10 “Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. Đề tài tập trung nghiên cứu, làm rõ các đặc điểm của tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam, sự biến đổi của tư duy và lối sống trong thời kỳ đổi mới (bao gồm cả đặc điểm tích cực và đặc điểm tiêu cực), những điều kiện kinh tế-xã hội tác động đến tư duy và lối sống con người Việt Nam, những vấn đề đặt ra về tư duy và lối sống trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Đề xuất và phân tích các căn cứ lý lụân và thực tiễn của các phương hướng lớn và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng tư duy và lối sống mới của con người Việt Nam hiện nay theo yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 phần. Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về tư duy và lối sống (Tư duy ; Lối sống; Quan hệ giữa tư duy và lối sống). Phần 2: Đặc điểm tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam (Sự hình thành tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam trong lịch sử; Cái riêng và cái chung trong tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam; Nội dung và đặc trưng chung, cơ bản trong tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam); Phần 3: Sự biến đổi của tư duy và lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Các phương thức đổi mới tư duy và lối sống; Các đặc trưng cơ bản của tư duy mới; Các thành tố của lối sống mới; Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biên đổi của tư duy và lối sống trong thời kỳ đổi mới); Phần 4: Các vấn đề đặt ra về tư luy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế (Sự bất cập của tư duy và lối sống truyền thống; Sự bất cập của tư duy và lối sống bao cấp; Sự bất cập của tư duy và lối sống hiện nay); Phần 5: Những phương hướng chung và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới tư duy và xây dựng lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế  (Các phương hướng chung và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới tư duy của con người Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Các phương hướng chung và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng lối sống của con người Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế).
Các tin khác

Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế

Nhà nước

KX.03.07/06-10

Nguyễn Ngọc Hà

Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện Triết học

01/01/2008 - 01/01/2010

Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, mã số  KX.03/06-10 “Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. Đề tài tập trung nghiên cứu, làm rõ các đặc điểm của tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam, sự biến đổi của tư duy và lối sống trong thời kỳ đổi mới (bao gồm cả đặc điểm tích cực và đặc điểm tiêu cực), những điều kiện kinh tế-xã hội tác động đến tư duy và lối sống con người Việt Nam, những vấn đề đặt ra về tư duy và lối sống trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Đề xuất và phân tích các căn cứ lý lụân và thực tiễn của các phương hướng lớn và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng tư duy và lối sống mới của con người Việt Nam hiện nay theo yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, mã số  KX.03/06-10 “Xây dựng con người và phát triển văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”. Đề tài tập trung nghiên cứu, làm rõ các đặc điểm của tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam, sự biến đổi của tư duy và lối sống trong thời kỳ đổi mới (bao gồm cả đặc điểm tích cực và đặc điểm tiêu cực), những điều kiện kinh tế-xã hội tác động đến tư duy và lối sống con người Việt Nam, những vấn đề đặt ra về tư duy và lối sống trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Đề xuất và phân tích các căn cứ lý lụân và thực tiễn của các phương hướng lớn và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng tư duy và lối sống mới của con người Việt Nam hiện nay theo yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế.

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 phần. Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về tư duy và lối sống (Tư duy ; Lối sống; Quan hệ giữa tư duy và lối sống). Phần 2: Đặc điểm tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam (Sự hình thành tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam trong lịch sử; Cái riêng và cái chung trong tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam; Nội dung và đặc trưng chung, cơ bản trong tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt Nam); Phần 3: Sự biến đổi của tư duy và lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới (Các phương thức đổi mới tư duy và lối sống; Các đặc trưng cơ bản của tư duy mới; Các thành tố của lối sống mới; Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biên đổi của tư duy và lối sống trong thời kỳ đổi mới); Phần 4: Các vấn đề đặt ra về tư luy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế (Sự bất cập của tư duy và lối sống truyền thống; Sự bất cập của tư duy và lối sống bao cấp; Sự bất cập của tư duy và lối sống hiện nay); Phần 5: Những phương hướng chung và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới tư duy và xây dựng lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế  (Các phương hướng chung và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới tư duy của con người Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; Các phương hướng chung và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng lối sống của con người Việt Nam trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam