Cơ sở khoa học của vấn đề giữ gìn trong sáng, chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt

Nhà nước

Lý Toàn Thắng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1999 - 01/01/2000

Tiếng Việt, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Chuẩn hoá ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những cơ sở khoa học của vấn đề giữ gìn sự trong sáng và chuẩn hoá tiếng Việt (Về vai trò quan trọng của ngôn ngữ; Về chính sách ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ đối với tiếng Việt: giữ gìn sự trong sáng, chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt; Thực tế và những vấn đề đặt ra hiện nay của công tác bảo vệ và phát triển tiếng Việt; Những định hướng và giải pháp cơ bản để bảo vệ và phát triển tiếng Việt). Chương 2: Sự phát triển tiếng Việt (Khái quát về sự phát triển của tiếng Việt; Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt trong thời cận hiện đại; Sự phát triển về cấu trúc nội tại của tiếng Việt; Quá trình hiện đại hoá tiếng Việt). Chương 3: Những nội dung cơ bản của chuẩn hoá tiếng Việt (Chuẩn hoá chính tả; Chuẩn hoá thuật ngữ; Những kiến nghị cụ thể).
Các tin khác

Cơ sở khoa học của vấn đề giữ gìn trong sáng, chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt

Nhà nước

Lý Toàn Thắng

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Ngôn ngữ học

01/01/1999 - 01/01/2000

Tiếng Việt, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Chuẩn hoá ngôn ngữ

Nội dung:

Đề tài khoa học cấp Nhà nước do PGS.TSKH. Lý Toàn Thắng làm chủ nhiệm. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những cơ sở khoa học của vấn đề giữ gìn sự trong sáng và chuẩn hoá tiếng Việt (Về vai trò quan trọng của ngôn ngữ; Về chính sách ngôn ngữ, chính sách ngôn ngữ đối với tiếng Việt: giữ gìn sự trong sáng, chuẩn hoá và phát triển tiếng Việt; Thực tế và những vấn đề đặt ra hiện nay của công tác bảo vệ và phát triển tiếng Việt; Những định hướng và giải pháp cơ bản để bảo vệ và phát triển tiếng Việt). Chương 2: Sự phát triển tiếng Việt (Khái quát về sự phát triển của tiếng Việt; Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của tiếng Việt trong thời cận hiện đại; Sự phát triển về cấu trúc nội tại của tiếng Việt; Quá trình hiện đại hoá tiếng Việt). Chương 3: Những nội dung cơ bản của chuẩn hoá tiếng Việt (Chuẩn hoá chính tả; Chuẩn hoá thuật ngữ; Những kiến nghị cụ thể).
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam