Quan hệ Nga-ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Nhà nước

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Đây là nhiệm vụ khoa học trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam- Nga. Nhiệm vụ thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Đánh giá thực trạng quan hệ Nga-ASEAN trong những năm từ 1991-2005: những thành tựu đã đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng; Xác định và dự báo bối cảnh quốc tế, các yếu tố tác động đến quan hệ Nga-ASEAN trong giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020, làm rõ những lợi thế và bất lợi thế, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức. Trên cơ sở đó đưa ra những sáng kiến về khung khổ hợp tác toàn diện và các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ này; Xác định vị trí và vai trò của Việt Nam trong mối quan hệ Nga-ASEAN để từ đó nâng cao vai trò của Việt Nam với tư cách là bạn hàng truyền thống của Liên bang Nga và là thành viên tích cực của ASEAN trong việc thúc đẩy quan hệ đa phương Việt–Nga-ASEAN; Đề xuất những giải pháp để thúc đẩy quan hệ Việt-Nga nói riêng và quan hệ Nga-ASEAN nói chung trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay. Nhiệm vụ cũng đề xuất khuyến nghị tăng cường mối quan hệ phối hợp nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga cũng như mở rộng mạng lưới trao đổi học thuật giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội ở Liên bang Nga và các nước ASEAN.
Các tin khác

Quan hệ Nga-ASEAN trong những thập niên đầu thế kỷ XXI

Nhà nước

Nguyễn Quang Thuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Châu Âu

01/01/2006 - 01/01/2007

Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn. Đây là nhiệm vụ khoa học trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam- Nga. Nhiệm vụ thực hiện các nội dung nghiên cứu sau: Đánh giá thực trạng quan hệ Nga-ASEAN trong những năm từ 1991-2005: những thành tựu đã đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng; Xác định và dự báo bối cảnh quốc tế, các yếu tố tác động đến quan hệ Nga-ASEAN trong giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020, làm rõ những lợi thế và bất lợi thế, thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức. Trên cơ sở đó đưa ra những sáng kiến về khung khổ hợp tác toàn diện và các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ này; Xác định vị trí và vai trò của Việt Nam trong mối quan hệ Nga-ASEAN để từ đó nâng cao vai trò của Việt Nam với tư cách là bạn hàng truyền thống của Liên bang Nga và là thành viên tích cực của ASEAN trong việc thúc đẩy quan hệ đa phương Việt–Nga-ASEAN; Đề xuất những giải pháp để thúc đẩy quan hệ Việt-Nga nói riêng và quan hệ Nga-ASEAN nói chung trong bối cảnh quốc tế mới hiện nay. Nhiệm vụ cũng đề xuất khuyến nghị tăng cường mối quan hệ phối hợp nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga cũng như mở rộng mạng lưới trao đổi học thuật giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội ở Liên bang Nga và các nước ASEAN.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam