Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ

Nhà nước

Trần Đức Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2006 - 01/01/2008

Lịch sử, Lịch sử Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trần Đức Cường. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần (13 chương). Phần thứ nhất: Vùng đất Nam Bộ từ khởi thủy đến thế kỉ XVII. Phần thứ hai: Vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ XVII đến năm 1858. Phần thứ ba: Vùng đất Nam Bộ thời kì thực dân Pháp xâm lược và thống trị (1858 – 1945). Phần thứ tư: Vùng đất Nam Bộ trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). Phần thứ năm: Nam Bộ từ khi thống nhất đất nước đến năm 2005. Đề tài phân tích làm rõ quá trình hình thành vùng đất Nam Bộ, nhất là thời tiền sử với các nền văn hóa cổ, sự hình thành và tiêu vong của các quốc gia cổ đại Phù Nam, Chân Lạp. Nêu bật được quá trình xác lập chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ của người Việt và các cộng đồng cư dân khác từ thế kỉ XVII đến khi thực dân Pháp xâm lược vùng đất này; Sự hoàn thiện hệ thống hành chính và tổ chức bộ máy quản lí; Sự phát triển kinh tế, văn hóa, thương mại của triều Nguyễn ở vùng đất Nam Bộ. Dựng lại một cách khách quan và tương đối hệ thống quá trình thực dân Pháp xâm lược, sự phân hóa xã hội, sự phát triển của phong trào đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ và cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Trình bày một cách khá toàn diện cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Bộ trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Đề tài cũng làm rõ những khó khăn, thách thức cũng như sự sáng tạo của nhân dân vùng đất Nam Bộ trong 30 năm tìm tòi và đổi mới, đưa vùng đất này trở thành vùng kinh tế năng động nhất của đất nước.
Các tin khác

Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ

Nhà nước

Trần Đức Cường

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Sử học

01/01/2006 - 01/01/2008

Lịch sử, Lịch sử Việt Nam

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, chủ nhiệm đề tài PGS. TS. Trần Đức Cường. Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 5 phần (13 chương). Phần thứ nhất: Vùng đất Nam Bộ từ khởi thủy đến thế kỉ XVII. Phần thứ hai: Vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ XVII đến năm 1858. Phần thứ ba: Vùng đất Nam Bộ thời kì thực dân Pháp xâm lược và thống trị (1858 – 1945). Phần thứ tư: Vùng đất Nam Bộ trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975). Phần thứ năm: Nam Bộ từ khi thống nhất đất nước đến năm 2005. Đề tài phân tích làm rõ quá trình hình thành vùng đất Nam Bộ, nhất là thời tiền sử với các nền văn hóa cổ, sự hình thành và tiêu vong của các quốc gia cổ đại Phù Nam, Chân Lạp. Nêu bật được quá trình xác lập chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ của người Việt và các cộng đồng cư dân khác từ thế kỉ XVII đến khi thực dân Pháp xâm lược vùng đất này; Sự hoàn thiện hệ thống hành chính và tổ chức bộ máy quản lí; Sự phát triển kinh tế, văn hóa, thương mại của triều Nguyễn ở vùng đất Nam Bộ. Dựng lại một cách khách quan và tương đối hệ thống quá trình thực dân Pháp xâm lược, sự phân hóa xã hội, sự phát triển của phong trào đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân Nam Bộ và cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo. Trình bày một cách khá toàn diện cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Bộ trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc. Đề tài cũng làm rõ những khó khăn, thách thức cũng như sự sáng tạo của nhân dân vùng đất Nam Bộ trong 30 năm tìm tòi và đổi mới, đưa vùng đất này trở thành vùng kinh tế năng động nhất của đất nước.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam