NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam
Lý Toàn Thắng
Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ, Chính sách ngôn ngữ
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Chuẩn hoá ngôn ngữ
Nguyễn Quang Thuấn
Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế
Trần Đức Cường
Lịch sử, Lịch sử Việt Nam
KX.02.09
Trần Đình Thiên
Kinh tế, Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam
Lý Toàn Thắng
Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ, Chính sách ngôn ngữ
Lý Toàn Thắng
Tiếng Việt, Ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Chuẩn hoá ngôn ngữ
Nguyễn Quang Thuấn
Quan hệ Nga-ASEAN, Quan hệ quốc tế, Hợp tác quốc tế
Trần Đức Cường
Lịch sử, Lịch sử Việt Nam
KX.02.09
Trần Đình Thiên
Kinh tế, Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam