Chức năng - Nhiệm vụ

21/05/2012

CHỨC NĂNG

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội vùng Trung Bộ;

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững vùng; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển;

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học và phát triển tiềm lực khoa học xã hội của Vùng.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về khoa học xã hội vùng Trung Bộ; góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về phát triển nhanh và bền vững vùng Trung Bộ trong quá trình phát triển ở nước ta;

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành khoa học xã hội vùng; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các tổ chức khác ở trong và ngoài nước;

- Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề phát triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ;

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành;

- Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học;

- Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;Các tin đã đưa ngày: