NÂNG CAO THU NHẬP CHO CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

15/05/2020

Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (sách chuyên khảo) Phát hành bởi : NXB Khoa học xã hội Năm phát hành : 2020

Ngành khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là ngành kinh tế quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và cũng là sinh kế chính yếu của cộng đồng ngư dân ven biển Vùng khi mà hoạt động đánh bắt thủy sản ven bờ gặp nhiều khó khăn trong gia tăng sản lượng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, nhóm tác giả là các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã thực hiện đề tài và xuất bản cuốn sách chuyên khảo Nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
Bằng những phân tích thống kê mô tả, cuốn sách đã làm rõ nét thực trạng “bức tranh” hoạt động khai thác hải sản xa bờ; thực trạng triển khai các cơ chế, chính sách phát triển hoạt động khai thác hải sản xa bờ; thực trạng thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; thực trạng thực hiện các dịch vụ công cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển Nam Trung Bộ. Đặc biệt, trên cơ sở dữ liệu điều tra sơ cấp 300 hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ tại 3 địa phương vùng Nam Trung Bộ, thực trạng đời sống kinh tế xã hội, thu nhập, sinh kế, đặc điểm nhân khẩu học của cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ đã được phân tích và luận giải khá toàn diện, rõ nét.
Bằng các mô hình kinh tế lượng, nhóm nghiên cứu đã lượng hóa được các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ. Các hàm ý chính sách từ nghiên cứu định lượng cùng những phân tích thực trạng đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã cho phép nhóm nghiên cứu đưa ra 4 quan điểm cơ bản trong nâng cao thu nhập bền vững cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới. Cuốn sách cũng đã xây dựng được hệ thống tám nhóm giải pháp then chốt nhằm nâng cao thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới, đó là: (1) Nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ; (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hoạt động khai thác hải sản xa bờ; (3) Phát triển thị trường gắn với hoạt động khai thác hải sản xa bờ, kiện toàn các tổ chức ngư nghiệp; (4) Đẩy mạnh đa dạng hóa thu nhập cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ; (5) Phát triển giáo dục và đào tạo cho cộng đồng ngư dân vùng ven biển; (6) Phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng ngư dân; (7) Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ theo hướng bền vững; và (8) Nâng cao năng lực ứng phó và giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ.


Viện KHXH Vùng Trung Bộ


NXB Khoa học xã hội