GIỚI THIỆU SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG TRUNG BỘ THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

10/09/2013

Trong những năm qua, vùng Trung Bộ đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường

Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nguồn lực con người…, vùng Trung Bộ có nhiều cơ hội phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, vùng Trung Bộ vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức từ thiên nhiên. Cùng với đó, tốc độ xây dựng và phát triển trong thời gian qua bằng hàng loạt các khu kinh tế, khu công nghiệp, các công trình thủy điện, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quá mức… dẫn đến khả năng tụt hậu về kinh tế, lợi thế cạnh tranh yếu, môi trường thu hút đầu tư kém hấp dẫn, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển… Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển bền vững vùng cần nhận thức được những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức của từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương nhằm tranh thủ cơ hội thuận lợi để phát triển; đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn thuận lợi vì sự phát triển bền vững của vùng. Nhằm kiến giải thực trạng trên, TS. Dương Bá Phượng (Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ ) đã chủ biên cuốn sách: Phát triển bền vững vùng Trung Bộ, thực trạng, vấn đề và giải pháp. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2012. Cuốn sách dày 391 trang, khổ 14,5x20,5cm. Ngoài phần Lời nói đầu, Mục lục, Danh mục viết tắt Tài liệu tham khảo, nội dung của cuốn sách được trình bày trong 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững vùng lãnh thổ.

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nguồn lực con người và môi trường theo hướng phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2001 – 2010.

Chương 3: Dự báo tác động và bối cảnh quốc tế trong nước và quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011 – 2020.

Chương 4: Các giải pháp phát triển nhanh và bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2011 – 2020.

Đây là công trình nghiên cứu xây dựng được khung lý thuyết về phát triển bền vững vùng Trung Bộ, dựa trên khung lý thuyết này, các tác giả đã đi sâu phân tích, đánh giá về thực trạng phát triển bền vững vùng Trung Bộ giai đoạn 2001 – 2010 và rút ra được những mặt đạt được cũng như những hạn chế, cơ hội và thách thức của vùng trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, xây dựng mục tiêu, phương hướng và các giải pháp phát triển vùng Trung Bộ nhanh và bền vững giai đoạn 2011 – 2020. Có thể nói cuốn sách này là tài liệu tham khảo quan trọng đối với các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách cũng như các nhà quản lý hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu!

Nguyễn Xuân Lâm