MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

10/09/2013

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm, giai đoạn 2001-2010 đạt trên dưới 02 con số; song, quy mô kinh tế của vùng vẫn còn nhỏ, nền kinh tế chưa có tích luỹ

Nhìn chung, chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng trong thời gian qua đã được cải thiện đáng kể, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Chất lượng tăng trưởng còn nhiều hạn chế, tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng dựa vào vốn và lao động là chủ yếu, chưa chú ý nhiều đến phát triển khoa học công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Tỷ lệ đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng còn rất thấp.

Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá sự biến đổi của kinh tế, xã hội và môi trường trong quá trình đô thị hóa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là hết sức cần thiết. TS. Bùi Đức Hùng (Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ) chủ biên cuốn sách: Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Sách do Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa ấn hành năm 2012. Cuốn sách dày 287 trang, khổ 14,5x20,5cm. Ngoài phần   Lời nói đầu, Danh mục các từ viết tắtTài liệu tham khảo, nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Quan niệm về phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa.

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội và đô thị hóa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo các chuẩn mực bền vững trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2001-2010.

Chương 3: Định hướng và một số vấn đề về giải pháp chiến lược phát triển bền vững vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2011 – 2020.

Nội dung cuốn sách không chỉ trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển  bền vững cấp vùng trong quá trình đô thị hóa mà còn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững vùng. Từ đó, nhóm tác giả đã đề ra một số các định  hướng và giải pháp nhằm phát triển bền vững vùng Duyên  hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn 2011 – 2020. Có thể nói, cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị tham khảo đối với các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Xin  trân trọng giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Xuân Lâm